Three reasons to study Computing & IT courses in the UK
©

British Council

ในโลกยุคดิจิทัลปัจจุบัน การศึกษาในระดับปริญญาด้านคอมพิวเตอร์หรือหลักสูตรด้าน IT อื่นๆ ในสหราชอาณาจักรจะทำให้ท่านเป็นที่สนใจสำหรับผู้ว่าจ้างในอนาคต เนื่องจากท่านจะมีทักษะที่เป็นที่ต้องการของธุรกิจและองค์กรจำนวนมาก หลักสูตรคอมพิวเตอร์และ IT ครอบคลุมในหลายสาขาวิชา ซึ่งรวมถึงเกมมิ่งและการพัฒนาแอปพลิเคชัน วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การออกแบบ และความปลอดภัยด้าน IT  มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหราชอาณาจักรมีเครือข่ายที่ดีกับบริษัทเทคโนโลยีและ IT ชั้นนำ และนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาจะครอบคลุมสาขาต่างๆ เช่น เครือข่าย Virtual Reality เกมมิ่ง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ AI และการออกแบบแอปพลิเคชัน สหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการคอมพิวเตอร์ หากท่านสนใจที่จะประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์และ IT ท่านควรพิจารณาเหตุผลหลักสามประการดังต่อไปนี้ เพื่อตัดสินใจว่าการศึกษาต่อด้านดังกล่าวในสหราชอาณาจักรเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับตนเองและอนาคตทางอาชีพของท่านหรือไม่ 

1. ท่านจะมีโอกาสเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพรั่งพร้อมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา มีเครือข่ายอันแข็งแกร่งกับภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยคีล (Keele University) สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ มากมายของอาคารห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลางและคณะคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แล็บ VR และ 'Maker Space'

คีลจัดเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในวงการวิจัย อาจารย์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยาสังเคราะห์ เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ สารสนเทศด้านสุขภาพและวัฒนธรรม ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรับผิดชอบ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ และหุ่นยนต์วิวัฒนาการ ในฐานะนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยคีล ท่านจะมีโอกาสทุ่มเทให้กับงานวิจัยที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านความเข้าใจด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมของระบบที่ซับซ้อน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนและปูทางสำหรับนวัตกรรมชั้นนำของโลก รวมถึงปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือและคุณภาพของอุปกรณ์และบริการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยคีลยังเป็นเจ้าของห้องปฏิบัติการที่มีชีวิตแห่งแรกสำหรับเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธิตเครือข่ายพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Network Demonstrator: SEND) มูลค่าหลายล้านปอนด์ ความเชี่ยวชาญของคีลปรากฏอย่างชัดเจนในโมดูลต่างๆ ตลอดหลักสูตรระดับปริญญา การเรียนการสอนมีพื้นฐานจากการวิจัย เนื้อหาของโมดูลได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากคณะกรรมการที่ปรึกษาในภาคอุตสาหกรรม  ทีมผู้สนับสนุนด้านอาชีพและโอกาสในการทำงานของคีล (อยู่ในกลุ่มผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับรางวัลการให้บริการด้านอาชีพและการทำงานระดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในงานมอบรางวัลโอกาสในการทำงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ ปี พ.ศ. 2564) มีการให้บริการด้านการพัฒนาตนเองและอาชีพที่หลากหลาย เพื่อยกระดับโอกาสในการทำงานให้แก่นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสได้ทำงานในตำแหน่งต่างๆ มากมาย เช่น ที่ปรึกษาด้าน IT วิศวกรซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ นักออกแบบ UX นักวิเคราะห์ข้อมูล AI ผู้จัดการระบบข้อมูล และอื่นๆ 

2. ท่านจะได้รับปริญญาด้านคอมพิวเตอร์และ IT ที่เป็นที่ยอมรับและรับรองทั่วโลก

หากท่านศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ท่านจะได้รับวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกและได้รับการรับรอง เช่น มหาวิทยาลัยดันดี (University of Dundee)

นักศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยดันดีถือเป็นกลุ่มคนในรุ่นที่จะสามารถสร้างสรรค์และกำหนดอนาคตได้ ในฐานะนักศึกษาของดันดี ท่านจะได้เรียนในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย British Chartered Institute for IT (BCS)  มหาวิทยาลัยดันดียังเป็นสมาชิกของ Amazon Web Services (AWS) Academy และ GitHub Global Campus  ในระหว่างการศึกษาในระดับปริญญา ท่านจะได้รับการสอนโดยนักการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก AWS ผู้เชี่ยวชาญในวิทยาเขต GitHub และผู้เชี่ยวชาญด้านแนวคิดในการทำงานแบบอไจล์ (Agile) และสกรัม (Scrum)

ในขณะเดียวกัน ท่านจะได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการแก้ปัญหา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ การทำงานกลุ่มและโครงงาน ในระหว่างการศึกษาท่านจะพบว่านวัตกรรมและองค์กรเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรปริญญาดังกล่าว ท่านจะมีโอกาสฝึกทักษะและใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยดันดีมีชื่อเสียงโด่งดังด้านการวิจัยและพัฒนาในการสื่อสารทางเลือกและการสื่อสารแทนคำพูด เทคโนโลยีการโต้แย้ง และเทคโนโลยีอวกาศ  ศูนย์เทคโนโลยีการโต้แย้งที่เรียกว่า ARG-tech ยังเป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อโต้แย้งและการอภิปรายได้  นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะและเทคโนโลยีแบบหลายรูปแบบในสาขาการสื่อสารทางเลือกและการสื่อสารแทนคำพูด (Augmentative and Alternative Communication: AAC) โดยทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงปฏิสัมพันธ์สำหรับบุคคลผู้ที่มีความบกพร่องในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 

3. มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมอบโอกาสมากมายในการฝึกงานและการสนับสนุนเพื่อสร้างโอกาสในการทำงาน

หากท่านตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาด้านคอมพิวเตอร์ ท่านจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ โอกาสในการทำงานในอนาคต ทางเลือกด้านอาชีพ และการฝึกงานเพื่อเปิดรับประสบการณ์ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเป็นผู้นำระดับโลกในการให้การสนับสนุนดังกล่าวแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยเดอมงฟอร์ต (De Montfort University) ได้ดำเนินโครงการริเริ่มด้านอาชีพที่เรียกว่า DMU Works ซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่มีความทุ่มเท และสามารถช่วยเหลือนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานโดยบรรจุช่วงปีสำหรับการฝึกงานเข้าไว้ในหลักสูตรปริญญาของท่าน

ท่านจะได้รับความช่วยเหลือในการจัดทำประวัติส่วนตัว (CV) ให้มีความน่าสนใจ พัฒนาทักษะที่จำเป็นการสัมภาษณ์งาน และทักษะในการสมัครงาน โครงการนี้ได้ให้การสนับสนุนจนนักศึกษาหลายท่านประสบความสำเร็จและได้รับประสบการณ์อันมีค่าจากบริษัทระดับประเทศต่างๆ เช่น Microsoft, GlaxoSmithKline, NHS, Caterpillar, Airbus Group, PepsiCo, ESSO และ Honda Racing ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีโอกาสเลือกเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ สถาปัตยกรรมข้อมูล การเขียนโปรแกรมความปลอดภัย และการพัฒนาเกม อีกทั้ง เป็นที่ทราบกันดีว่านักศึกษาได้เริ่มดำเนินธุรกิจของตนเองและ/หรือร่วมงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น HP, Rockstar North, Intel, Codemasters, Santander และ HSBC Bank

ท่านจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งใน DMU Global trip ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย และพัฒนาทักษะที่สำคัญซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ว่าจ้าง นักศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในรุ่นก่อนๆ ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการใน Silicon Valley เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรุงเบอร์ลิน และสัมผัสประสบการณ์อันท้าทายที่พิพิธภัณฑ์ Spyscape ในนิวยอร์ก

ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 50 ปี และความมุ่งมั่นที่จะทบทวนและปรับโมดูลของหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ปริญญาจากเดอมงฟอร์ตที่ท่านจะได้รับจึงเป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับงานวิจัยคุณภาพสูงโดยตรง ทำให้หลักสูตรมีการพัฒนาให้มีความล้ำสมัย มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานด้านอวกาศ ไปจนถึงด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และปัญญาประดิษฐ์ ท่านจะได้รับโอกาสมากมายในการสร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดสู่การทำงานในอนาคต

คอมพิวเตอร์จะมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางแห่งการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21  ในยุคดิจิทัล คอมพิวเตอร์จะเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเพื่อหาประสบการณ์ต่างๆ ไปจนถึงในยานพาหนะที่เราขับขี่และใช้เดินทาง  การทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการศึกษาในระดับปริญญาด้าน IT ที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจะเป็นการปูทางสู่เส้นทางอาชีพที่น่าตื่นเต้นในการได้สัมผัสประสบการณ์ระดับแถวหน้าของเทคโนโลยีล่าสุด  คอมพิวเตอร์และ IT เป็นสาขาที่มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Virtual Reality และ AI ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงานของเรา ในการศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์และ IT ในระดับปริญญาในสหราชอาณาจักร ท่านจะได้เรียนรู้ทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดได้ เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์ การวิจัย และการแก้ปัญหา สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รวมถึงมีนักวิชาการชั้นนำในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ทำให้นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ เพลิดเพลินกับการฝึกงานที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และเมื่อสำเร็จการศึกษา ก็จะได้รับวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ด้วยอุตสาหกรรมด้าน IT ที่มีการพัฒนาอย่างมากและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเลือกอาชีพในเส้นทางนี้จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคีล มหาวิทยาลัยดันดี และมหาวิทยาลัยเดอมงฟอร์ต 

มหาวิทยาลัยคีล: https://www.keele.ac.uk

มหาวิทยาลัยดันดี: https://www.dundee.ac.uk

มหาวิทยาลัยเดอมงฟอร์ต: https://www.dmu.ac.uk  

Keele University
©

Keele University

University of Dundee
©

University of Dundee

De Montfort University
©

De Montfort University