สิ่งที่เราทำ

ศิลปะเป็นภารกิจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของ บริติช เคานซิล ในการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจระหว่างผู้คนจากสหราชอาณาจักรและจากทั่วโลก เราค้นหาแนวทางใหม่ในการเชื่อมโยงผู้คนและสร้างความเข้าใจผ่านงานศิลปะ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วโลกให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกับสหราชอาณาจักรได้ดียิ่งขึ้น

บริติช เคานซิล ในฐานะองค์กรส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมและโครงการศิลปะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย

โครงการหลักของเราในปีพ.ศ. 2560 – 2563 ได้แก่ หัตถกรรมและการออกแบบ และ เมืองสร้างสรรค์

เมืองสร้างสรรค์

โครงการเมืองสร้างสรรค์ของบริติช เคานซิลตอบสนองต่อเป้าหมายของรัฐบาลไทยในการผลักดันประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งมุ่งเน้นโครงสร้าง ”เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยผ่านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

Regional Forum on Creative Hubs and Cities

งานสัมมนา “การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์”

การเสวนาเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดการศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์จากสหราชอาณาจักรและภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเมืองสร้างสรรค์และการพัฒนาศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันหลายระดับในการเสริมสร้างระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และศูนย์ฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเสวนามีขึ้นในเดือนตุลาคม 2560 ที่กรุงเทพฯ

เบื้องหลังงานหัตถกรรม

เบื้องหลังงานหัตถกรรม เส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมมือกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาชุมชนหัตถกรรมด้านการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ

โครงการพัฒนาชุมชนหัตถกรรมด้านการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (Business and Investment Readiness Programme)

Date
จันทร์ 31 สิงหาคม 2015 -
00:00 - 23:59
สถานที่
Bangkok, Thailand