Going Global Conference

งานด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของเรามุ่งเน้นการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาและงานด้านวิจัย

In this section

Going Global Partnerships

สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบอุดมศึกษา เทคนิคศึกษาและอาชีวศึกษา ช่วยให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาสถาบันไปสู่ความเป็นนานาชาติ เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน และการมีส่วนร่วม

Famelab Talking Science 2018

ปิดโครงการ | FameLab

โครงการ FameLab การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก และได้สร้างคุณประโยชน์แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จำนวนนับไม่ถ้วน

ปิดโครงการ | ทุนวิจัยจากสหราชอาณาจักร Newton Fund

พัฒนางานวิจัยให้ล้ำหน้า ด้วยทุนวิจัย Newton Fund จากสหราชอาณาจักร เคล็ดลับเด็ดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการให้ทัดเทียมในระดับสากลของคนทั่วโลก