Going Global Conference

งานด้านการศึกษาของเรามุ่งเน้นการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาและงานด้านวิจัย

In this section

Going Global

Going Global เป็นสัมมนาวิชาการประจำปีที่จัดขึ้นโดยบริติช เคานซิลเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้นำด้านการศึกษาระดับโลกร่วมหารือเกี่ยวกับนโยบายใหม่ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คนในแต่ละปี