Going Global Conference

งานด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของเรามุ่งเน้นการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาและงานด้านวิจัย

In this section