Going Global Conference

เราเชื่อมโยงบุคลากรในหน่วยงานด้านการศึกษาขั้นสูงในสหราชอาณาจักรกับหน่วยงานไทยและทั่วโลก นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการเจรจานโยบายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการสร้างเสริมมิติด้านการศึกษา และการรณรงค์ความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก 

การเจรจาด้านนโยบายโลกและการร่วมเสวนาระดับนานาชาติ

เราต้องการที่จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษาได้ร่วมบ่งชี้ถึงประเด็นสำคัญและข้อปัญหาทางด้านการศึกษาเพื่อนำมาร่วมอภิปรายและเสวนา โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมต่อผู้กำหนดนโยบายและผู้นำด้านการศึกษาผ่านการจัดการเสวนาและการประชุมในระดับนานาชาติ 

การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ Connect

เราได้ริเริ่มโครงการเครือข่ายทางวิชาการ CONNECT ศูนย์กลางที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่สนใจในแวดวงการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ทำงานร่วมกันทางด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน

งานด้านการตลาดสำหรับการศึกษาระหว่างประเทศ

บริติช เคานซิลมีบริการทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการศึกษาในประเทศได้สร้างโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทย ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าวได้จากเว็บไซด์งานด้านการตลาดสำหรับการศึกษาระหว่างประเทศ

In this section

ทุนวิจัยจากสหราชอาณาจักร Newton Fund

สนับสนุนงานวิจัยให้ล้ำหน้า ด้วยสุดยอดทุนวิจัย Newton Fund จากสหราชอาณาจักร เคล็ดลับเด็ดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการให้ทัดเทียมในระดับสากลของคนทั่วโลก

Going Global

Going Global เป็นสัมมนาวิชาการประจำปีที่จัดขึ้นโดยบริติช เคานซิลเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้นำด้านการศึกษาระดับโลกร่วมหารือเกี่ยวกับนโยบายใหม่ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คนในแต่ละปี