บริติช เคานซิล สร้างเครือข่าย สร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างผู้คนในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ที่เราทำงานด้วยผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา และภาษาอังกฤษ

เราส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะ มีความมั่นใจ และมีเครือข่าย ที่จะทำให้พวกเขาค้นพบศักยภาพ และเพื่อทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทุกคน เราสนับสนุนให้พวกเขาเรียนภาษาอังกฤษ ได้เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของเราส่งเสริมการแสดงออกและการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงสนับสนุนโมเดลธุรกิจสร้างสรรค์

บริติช เคานซิล ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2495 และขยายสาขาเป็น 5 สาขาในประเทศไทย ประกอบด้วย 4 สาขาในกรุงเทพมหานคร และ 1 สาขาในเชียงใหม่ เรามุ่งมั่นในพันธกิจของเราในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร และสร้างโอกาสแก่ผู้คนผ่านงานด้านภาษาอังกฤษ การศึกษา วิทยาศาสตร์ ศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

TO BE ADDED

งานของเรา

เราเป็นองค์กรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีพันธกิจ คือ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรผ่านงานด้านภาษาอังกฤษ การศึกษา บริการการสอบ ศิลปะและสังคม

ประวัติองค์กร

บริติช เคานซิลเข้ามามีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 จนถึงปัจจุบัน เรายังคงยึดถืออุดมการณ์และเป้าหมายต่างๆ ตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

Equality, Diversity and Inclusion in the British Council

การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

เพื่อเชื่อมโยงผู้คน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก การดำเนินงานที่คำนึงถึงความหลากหลายของผู้คนอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนสำคัญของเรา

Child protection

นโยบายคุ้มครองสิทธิเด็ก

บริติช เคานซิล เป็นองค์สากลที่มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างโอกาสเพื่อชาวอังกฤษและชาติอื่นๆทั่วโลกเราเชื่อว่านโยบาย คุ้มครองสิทธิเด็กที่ดีจะทำให้ทุกคนเล็งเห็นถึงความรับผิดชอบของตนต่อสังคมเราตระหนักเสมอว่าการเอาใจใส่และสวัสดิ ภาพของเด็กมีความสำคัญสูงสุดเพราะเด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิในการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมจากการถูกทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ร้องเรียน

หากคุณต้องการแจ้งข้อร้องเรียน คุณสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านทางอีเมล, จดหมายหรือโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามเราอยากให้คุณแจ้งข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหากสามารถทำได้