Get an economy rate when register IELTS online
IELTS online registration

IELTS มีจัดสอบที่จังหวัดใดบ้าง?

เราจัดสอบ IELTS ใน 12 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ดังนี้

จัดสอบ IELTS แบบกระดาษ

กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี ภูเก็ต

จัดสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์

กรุงเทพฯ  เชียงใหม่  ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา (โคราช)

ต้องการทำงาน ศึกษาต่อ หรือย้ายถิ่นฐานไปสหราชอาณาจักร?  

ถ้าคุณต้องการวีซ่าสำหรับการทำงาน เรียนต่อ หรือย้ายถิ่นฐาน ไปสหราชอาณาจักร คุณจะต้องสอบ IELTS for UK Visas and Immigration or IELTS Life Skills.

ค้นหาวันสอบ IELTS ได้ ดังนี้:

สำหรับวันสอบและสถานที่จัดสอบกรุณาเลือกจากรายการด้านล่าง

หมายเหตุ: British Council จะมีการปรับราคาค่าสอบ Regular IELTS (Academic & General Training) ทั้งแบบการดาษและแบบคอมพิวเตอร์จากราคา 7,350 บาท เป็น 7,650 บาท ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ หากผู้สอบทำการสมัครสอบและชำระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ยังได้ราคาเดิมคือ 7,350 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IELTS แบบคอมพิวเตอร์และแบบกระดาษ

หมายเหตุ:

เรายังมี IELTS Monthly Webinars ให้กับผู้สอบทุกคน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์และแบบกระดาษ รวมถึงเทคนิคในการทำข้อสอบครบทั้งสี่ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน - ลงทะเบียนเลย

ตารางสอบ / เวลาสอบ 

ในส่วนของการสอบฟัง อ่าน และเขียน นั้นจะเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน (ครึ่งวันเช้า เวลา 9.00-12.00 หรือ ครึ่งวันบ่าย เวลา 13.00-16.00) โดยไม่มีการพักเบรคในระหว่างการสอบ

สำหรับการสอบแบบกระดาษ การสอบพูดอาจจะแยกวันกันกับการสอบเขียน แต่จะไม่เกิน 7 วัน ก่อนหรือหลังการสอบเขียน โดยทางเราจะแจ้งให้ผู้สอบทราบทางอีเมลภายใน 48 ชั่วโมง ล่วงหน้าก่อนการสอบ

เลือกเวลาสอบพูดได้ด้วยตัวเอง

ไม่ว่าจะสอบ IELTS แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์ ผู้สอบก็สามารถเลือกวันและเวลาสอบพูดได้เอง ซึ่งทางเราจะส่งอีเมลหรือโทรศัพท์ไปคอนเฟิร์มเวลาสอบพูดของคุณอีกครั้งก่อนการสอบ 

ผู้สอบสามารถศึกษาวิธีการสมัครสอบ IELTS แบบต่างๆ ได้จากคู่มือด้านล่างนี้