Get an economy rate when register IELTS online
IELTS online registration

IELTS มีจัดสอบที่จังหวัดใดบ้าง?

เราจัดสอบ IELTS ใน 8 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ดังนี้

จัดสอบ IELTS แบบกระดาษ

กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา (โคราช) ขอนแก่น ภูเก็ต

จัดสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์

กรุงเทพฯ  เชียงใหม่ 

ต้องการทำงาน ศึกษาต่อ หรือย้ายถิ่นฐานไปสหราชอาณาจักร?  

ถ้าคุณต้องการวีซ่าสำหรับการทำงาน เรียนต่อ หรือย้ายถิ่นฐาน ไปสหราชอาณาจักร คุณจะต้องสอบ IELTS for UK Visas and Immigration or IELTS Life Skills.

ค้นหาวันสอบ IELTS ได้ ดังนี้:

ประเภทของการสอบ ค่าสอบ วันสอบ
IELTS เชิงวิชาการ - ณ ศูนย์สอบ (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)

6,900 บาท ค้นหาและสมัครสอบ

IELTS เชิงฝึกอบรมทั่วไป - ณ ศูนย์สอบ (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)

6,900 บาท  ค้นหาและสมัครสอบ

IELTS for UKVI เชิงวิชาการ - ณ ศูนย์สอบ (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)

7,710 บาท ค้นหาและสมัครสอบ

IELTS for UKVI เชิงฝึกอบรมทั่วไป - ณ ศูนย์สอบ (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)

7,710 บาท ค้นหาและสมัครสอบ

IELTS Life Skills (A1 และ B1) - ณ ศูนย์สอบ

5,800 บาท ค้นหาและสมัครสอบ


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IELTS แบบคอมพิวเตอร์และแบบกระดาษ

หมายเหตุ:

ตารางสอบ / เวลาสอบ 

ในส่วนของการสอบฟัง อ่าน และเขียน นั้นจะเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน (ครึ่งวันเช้า เวลา 9.00-12.00 หรือ ครึ่งวันบ่าย เวลา 13.00-16.00) โดยไม่มีการพักเบรคในระหว่างการสอบ

สำหรับการสอบแบบกระดาษ การสอบพูดอาจจะปยกวันกับการสอบเขียน แต่จะไม่เกิน 7 วัน ก่อนหรือหลังการสอบเขียน โดยทางเราจะแจ้งให้ผู้สอบทราบทางอีเมลภายใน 48 ชั่วโมง ล่วงหน้าก่อนการสอบ

เลือกเวลาสอบพูดได้ด้วยตัวเอง

ไม่ว่าจะสอบ IELTS แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์ ผู้สอบก็สามารถเลือกวันและเวลาสอบพูดได้เอง ซึ่งทางเราจะส่งอีเมลหรือโทรศัพท์ไปคอนเฟิร์มเวลาสอบพูดของคุณอีกครั้งก่อนการสอบ