Equality, Diversity and Inclusion in the British Council

เราตระหนักดีว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมในการทำงานจะเติบโตและขับเคลื่อนไปได้เมื่อทุกฝ่ายมีความเข้าใจ เชื่อมั่น และให้เกียรติซึ่งกันและกัน นี่เป็นเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับประเด็นความเสมอภาค และความหลากหลายของผู้คนในทุกมิติของงานที่เราทำ เราวัดความก้าวหน้าของงานโดยใช้เครื่องมือชี้วัดอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เราสร้างขึ้น เรียกว่า “กรอบการประเมินความหลากหลาย” (Diversity Assessment Framework)

บริติช เคานซิล สร้างโอกาสในระดับนานาชาติเพื่อเชื่อมโยงผู้คนจากสหราชอาณาจักรกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้คนเหล่านั้น ดังนั้น การดำเนินงานที่คำนึงถึงความหลากหลายของผู้คนอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนสำคัญของงานเรา  

นโยบายการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์การ การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติในความแตกต่างด้านอายุ ความทุพพลภาพ เพศ (รวมถึงผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศ) สถานะการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ สถานภาพสมรส การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน การตั้งครรภ์และการลาคลอดบุตร ความคิดเห็นทางการเมือง เชื้อชาติ/เผ่าพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ รสนิยมทางเพศ ภูมิหลังด้านเศรษฐกิจและสังคม ความผิดที่เคยกระทำ การเป็นสมาชิกหรือการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน รูปแบบการทำงาน การมีหรือไม่มีครอบครัว และประเด็นอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน  

เราจะปฏิบัติตามหลักต่อไปนี้:

  • สร้างความเข้าใจ การเห็นคุณค่า และการปฏิบัติงานด้านความหลากหลายของผู้คน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในงานของเรา 
  • ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในการจ้างงาน การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รวมถึงขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • ส่งเสริมความเสมอภาคทางโอกาส รวมถึงการทำแบบประเมินผลกระทบ และการคัดกรองความเสมอภาคเชิงนโยบาย การทำงาน และแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลาย
  • ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติ และความเคารพ 
  • ปฏิบัติหน้าที่ของเราเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ และอุปสรรค พร้อมทั้งสร้างความสมดุล ความเสมอภาคในองค์การ

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม และเราสามารถให้ความมั่นใจได้ว่า ลูกค้า พันธมิตร และคู่ค้าของเรา มีความตระหนัก และปฏิบัติตนสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

เราจะทำการทบทวนนโยบายนี้ทุก ๆ สามปี เพื่อให้กฏหรือหลักปฏิบัติมีความทันสมัยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางกฏหมายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้น

การวัดความก้าวหน้า

เราถือว่าความเสมอภาคและความหลากหลายเป็นประเด็นสำคัญ รวมถึงการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเรา  และบริติช เคานซิล มีวิธีการหลายอย่างที่จะดำเนินการดังกล่าว รวมถึงการตรวจสอบว่านโยบายดังกล่าวมีความเสมอภาค เราได้พัฒนา “กรอบการประเมินความหลากหลาย”  ขึ้น เพื่อการประเมินประสิทธิผลจากการให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคทางโอกาสและความหลากหลายในทุกมิติในการทำงานของเรา

กรอบการประเมินความหลากหลาย

กรอบการประเมินความหลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยปลูกฝังประเด็นความเสมอภาค และความหลากหลายของผู้คนในงานของเรา ซึ่งเป็นการส่งเสริมและชี้นำพนักงานในสำนักงานต่าง ๆ ของบริติช เคานซิล เพื่อการสร้างรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดี และรายงานความสำเร็จผ่านการประเมินความเสมอภาคทางโอกาสและความหลากหลาย  นอกจากนี้ กรอบการประเมินความหลากหลายยังเปรียบเสมือนเกณฑ์มาตรฐานที่ทำให้เกิดรูปแบบของการปฏิบัติงานที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งดึงดูดความสนใจจากองค์การภาครัฐและเอกชนในสหราชอาณาจักร และทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ เราพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับความหลากหลายของผู้คนหรือองค์การให้กับผู้ที่สนใจ

พนักงานที่มีความทุพพลภาพ

บริติช เคานซิล ต้อนรับพนักงานที่มีความทุพพลภาพ โดยให้สัญญาว่าพนักงานจะได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านอาชีพ เรารับรองว่าพนักงานที่มีความทุพพลภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้เข้าสัมภาษณ์งาน และได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ คณะทำงานภายในของบริติช เคานซิล อีกทั้งคณะที่ปรึกษาด้านความหลากหลาย เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความตระหนักรู้เรื่องความหลากหลายของผู้คน รวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม การพัฒนาแหล่งข้อมูล และการริเริ่มกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำแถลงนโยบายควมเสมอภาคทางโอกาส

ในฐานะที่เป็นองค์กรจากสหราชอาณาจักรที่ทำงานเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม เราพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้คนที่มีภูมิหลังที่แตกต่างหลากหลาย  การให้คุณค่าอย่างจริงจังในเรื่องความแตกต่างหลากหลายของผู้คนเช่นนี้เป็นหลักสำคัญในการทำงานของเรา อีกทั้งยังสอดคล้องกับปรัชญาขององค์กรอีกด้วย

นโยบายความเสมอภาคทางโอกาสของเราเริ่มต้นที่สหราชอาณาจักร เนื่องจากบริติช เคานซิลเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหราชอาณาจักร นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ทั้งในสหราชอาณาจักรและในทุกๆที่ที่บริติช เคานซิลดำเนินงานอยู่ตามแต่กฎหมายในแต่ละท้องที่จะอำนวยให้ หากระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและมีข้อกำหนดที่ครอบคลุมเข้มงวดมากกว่าในสหราชอาณาจักร เราก็จะปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่นนั้นๆ อย่างไรก็ตามพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติและเคารพต่อหลักมนุษยชนขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคน ซึ่งกำหนดให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติตนของพนักงานทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะประจำอยู่ที่ใดในโลก นโยบายนี้ยังใช้กับบุคคลที่สามที่ทำงานร่วมกับเรา อย่างเช่น ลูกค้า ผู้มาใช้บริการ และผู้ให้บริการของเรา

เรายึดถือหลักความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสและการมีส่วนร่วมของทุกคนอย่างเท่าเทียม และมุ่งมั่นส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจัง เราเชื่อมั่นว่านโยบายความเสมอภาคทางโอกาสจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในการจ้างงาน การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน โดยเราจะไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลด้วยความแตกต่างทางเพศ รวมทั้งผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศ สถานภาพสมรส (ซึ่งรวมถึงการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน) รสนิยมทางเพศ ศาสนาและความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง เชื้อชาติ/เผ่าพันธุ์ เวลาการทำงาน อายุ ความทุพพลภาพ หรือสถานะการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจ ความผิดที่เคยกระทำ การเป็นสมาชิกและการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน รวมถึงการมีครอบครัวแล้วหรือยังไม่มีครอบครัว หรือในด้านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน เรายังเชื่อด้วยว่านโยบายความเสมอทางโอกาสเป็นประโยชน์สำหรับพนักงานของเรารวมถึงผู้ที่สนใจร่วมงานกับเราในอนาคต องค์กรพันธมิตร ลูกค้าและผู้มาใช้บริการของเรา และช่วยให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีเสมอภาคในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยให้สามารถให้บริการที่ดีที่สุดกับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายของเรา

เราพัฒนานโยบายความเสมอภาคทางโอกาสโดยใช้แผนการทำงานด้านความหลากหลายและโดยการมุ่งมั่นที่จะนำหลักการและการปฏิบัติเรื่องความเสมอภาคและความหลากหลายมาใช้ในการดำเนินงานของเรา รวมถึงการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินนโยบายนี้

Voices from Staff

“ในความคิดของผม การจ้างครูที่มาจากหลากหลายประเทศ มีภูมิหลังและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะการสอน” – พอล เมอร์ฟี่ 

“ในฐานะที่ดิฉันเป็นครูสัญชาติอังกฤษที่มีพื้นเพมาจากประเทศแถบทะเลแคริบเบียน ดิฉันรู้สึกว่าประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษของดิฉันในประเทศไทยเติมเต็มความต้องการของนักเรียน เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเจอคนอังกฤษที่มีพื้นเพมาจากชนกลุ่มน้อยของประเทศ และพวกเขาจะรู้สึกประหลาดใจเมื่อรู้ว่าจริงๆ แล้วมีชาวอังกฤษหลายคนที่มีภูมิหลังแบบนี้ หลายคนยังไม่ตระหนักถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมในสหราชอาณาจักร     

การสื่อสารระหว่างครูและเด็กในชั้นเรียนเป็นไปในทางบวก ผิดกับสิ่งที่ดิฉันเคยอ่านเจอจากบล็อกการสอนตามเว็บไซต์ต่างๆ ดิฉันรู้สึกว่านักเรียนยอมรับดิฉันเป็นอย่างดี เพราะสิ่งที่ดิฉันรู้มาจากเว็บไซต์คือ นักเรียนมักไม่ชอบเรียนกับครูที่ไม่ใช่คนผิวขาว อย่างไรก็ดี ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ยอมรับและรู้สึกชื่นชอบการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทย ดิฉันเรียนรู้จากพวกเขาเยอะมาก  

ประสบการณ์นี้จะช่วยให้เด็กไทยเรียนรู้ถึงความหลากหลายของผู้คนในสหราชอาณาจักรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร และยังเชื่อมั่นอีกด้วยว่า สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจประเทศสหราชอาณาจักร รวมถึงบริติช เคานซิล ในเรื่องการเป็นผู้นำด้านความเสมอภาคทางโอกาสและความหลากหลายของผู้คน ดิฉันมองว่าสิ่งนี้เป็นแง่บวกของนโยบายความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม  ของบริติช เคานซิล นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับครูชาวอังกฤษที่มีภูมิหลังที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ” – เฮเซล แฮริส  

ดิฉันเป็นสตรีข้ามเพศซึ่งมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในการสัมภาษณ์งานกับองค์การอื่นๆที่ปฏิเสธในสิ่งที่ดิฉันเป็น เมื่อรู้ว่าดิฉันเป็นแบบนี้ก็ปฏิเสธทันที่ ซึ่งดิฉันมองว่ามันไม่ยุติธรรม ในขณะที่บริติช เคานซิลมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไปทั้งหมด ในตอนสัมภาษณ์งานนั้นไม่ได้แสดงความรังเกียจ และก็ให้คำยืนยันว่าอัตลักษณ์ทางเพศของดิฉันไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการจ้างงาน ซึ่งเมื่อได้เข้ามาทำงานแล้วทำให้ดิฉันสามารถแสดงศักยภาพและความสามารถในการดำเนินงานได้อย่างเต็มที่” – พิชญนันท์ เรืองโรจนฤทธิ์ 

“เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้สนใจที่จะสมัครงานกับเรา โดยเฉพาะคนที่มีคุณลักษณะความหลากหลายต่างๆ เกิดความมั่นใจและกล้าที่จะสมัครงานกับเรา ในหลายๆครั้ง คนเก่ง คนที่มีศักยภาพ จำนวนเยอะมากที่ต้องเสียโอกาสอันเนื่องมาจากความไม่กล้าหรือไม่มั่นใจอันเกิดจากคุณลักษณะความหลากหลายของตน ถ้าให้เราสรุป เราคิดว่านโยบายการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมทำให้บริติช เคานซิลเข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายได้มากขึ้น” – ศุภวรรณ สุทธวิรีสรรค์ 

“นโยบายนี้มีผลกระทบเชิงบวกกับพนักงาน เพราะพนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องมานั่งกังวลว่าไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เนื่องจากคุณลักษณะที่หลากหลายของตน ทำให้รู้สึกว่าองค์การให้คุณค่า ทำให้สามารถทำงานได้ราบรื่นกับเพื่อนร่วมงาน มีความสุขกับการทำงานมากสามารถทำงานได้สำเร็จได้ลุล่วงตามเป้าภายภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้ง นโยบายนี้ยังทำให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียม มีช่องทางที่ให้พนักงานสามารถแสดงความต้องการว่าอยากจะพัฒนาศักยภาพหรือทักษะตรงใหน โดยสามารถระบุไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจำปี” – พิชิต พรหมเกศ

“นโยบายการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม ทำให้องค์การเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้องมากขึ้น กล่าวคือ การที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความหลากหลายทำให้พนักงานทุกคนสามารถที่จะพูดคุยกับหัวหน้างานสามารถอธิบายความคิดเห็นของตนเพื่อนำเสนอการปรับปรุงการบริการ เพื่อตอบสนองหรือความต้องการของลูกค้า – นูร์ไอนี นาวี