เราสร้างสรรค์องค์ความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนของสหราชอาณาจักรและประเทศไทย  เราได้สร้างโอกาสให้ผู้คนกว่าล้านคนในทุกๆปี ผ่านงานด้านศิลปะ การศึกษา และสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์

งานส่งเสริมด้านการศึกษา

งานด้านการศึกษาของเรามุ่งเน้นการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาและงานด้านวิจัย

งานส่งเสริมศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เราทำงานกับภาคธุรกิจสร้างสรรค์ทั่วโลกผ่านรูปแบบโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยน ซึ่งนำไปสู่โอกาสใหม่ ๆ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวกับสหราชอาณาจักร