Child protection

บริติช เคานซิล เป็นองค์กรนานาชาติเพื่อความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและโอกาสทางการศึกษาจากสหราชอาณาจักร เราทำงานร่วมกับเด็กและกลุ่มผู้ใหญ่ที่อาจจะมีความเสี่ยง และเราตั้งเป้าหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ที่จะไม่มีเด็กหรือผู้ใหญ่คนไหนถูกทำร้ายหรือถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดระยะเวลาที่ติดต่อกับเรา

บริติช เคานซิล มุ่งมั่นที่จะ

• ปฏิบัติตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมไปถึงรักษามาตรฐานในการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น 

• ให้คุณค่า ให้เกียรติ และรับฟังเด็กและผู้ใหญ่ทุกคน 

• ลดโอกาสที่อาจมีการล่วงละเมิดเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยการปฏิบัติตามระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ที่รวมไปถึง การวางแผน การประเมินความเสี่ยง และระบบการปกป้องคุ้มครอง 

• นำเสนอกรณีศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการปกป้องคุ้มครองกับผู้ที่เราร่วมงานด้วย 

• ลงมือปฏิบัติ และสืบสวนกรณีต้องสงสัยภายใต้ความเหมาะสม

นโยบายนี้คือข้อบังคับพื้นฐานของพนักงานบริติช เคานซิล ทั่วโลก ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักในเรื่องนี้กับลูกค้า พาร์ทเนอร์ และผู้ที่ร่วมงานกับเราทุกคน เราจะจัดเตรียมข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเริ่มใช้นโยบายระดับนานาชาตินี้ รวมไปถึงทำการสื่อสารในเรื่องนี้ให้เป็นที่เข้าใจ

บริติช เคานซิล จะทำการทบทวนนโยบายระดับนานาชาตินี้ทุกปี เพื่อให้สอดรับกับกฎหมายใหม่ ๆ และการพัฒนากฎระเบิยบต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจในแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี 

นโยบายระดับนานาชาตินี้ ได้รับการอนุมัติโดย Kate Ewart-Biggs OBE ผู้รักษาการผู้บริหารระดับสูง บริติช เคานซิล เมื่อเดือนมีนาคม 2564 และจะมีการพิจารณาทบทวนอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2565

คำจำกัดความ

เด็กในความหมายของบริติชเคานซิลคือบุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีนับจากวันที่เกิดหรือผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายของประเทศที่เด็กอยู่หรือถือกำเนิด

ผู้ใหญ่ที่อาจมีความเสี่ยง หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและ

• วินิจฉัยตัวเองว่าไม่สามารถดูแลตนเอง หรือไม่สามารถปกป้องตนเองจากความรุนแรงต่าง ๆ การถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกเพิกเฉย และ/หรือ

• ถูกเข้าใจว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจเกิดจากภาวะเปราะบาง การไม่มีที่อยู่อาศัย ปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจ ปัญหาด้านการเรียนรู้หรือการพัฒนาด้านร่างกาย และ/หรือ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือสงคราม

นโยบายการปกป้องคุ้มครองนี้ จะไม่ครอบคลุมถึงพนักงาน เนื่องจากพนักงานจะได้รับการครอบคลุมจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนโยบายอื่น ๆ ขององค์กร

หากมีข้อสงสัยต่าง ๆ สามารถติดต่อเราได้โดยตรงที่ safeguarding@britishcouncil.org