บริติช เคานซิล ประเทศไทย พร้อมด้วยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โครงการมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย

โครงการของเรา

Initial English Teacher Education at Rajabhat Universities in Thailand

รายงานวิจัยหลักสูตรครุศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย

บริติช เคานซิล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำวิจัยระหว่างประเทศร่วมกันเพื่อเพื่อศึกษาเนื้อหาหลักสูตร การนำไปใช้ และผลกระทบในการสอนภาษาอังกฤษต่อครูและนักศึกษาครูทั่วประเทศไทย

Exploratory Action Research in Thai Schools: English teachers identifying problems, taking action and assessing results

Exploratory Action Research in Thai Schools: English teachers identifying problems, taking Action and assessing results

วิจัยชั้นเรียนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นทักษะที่สามารถช่วยพัฒนาครูในการช่วยระบุประเด็นท้าทายในชั้นเรียน การสำรวจ การโต้ตอบ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านการศึกษา

เหมาะสำหรับบุคลากรในวงการศึกษา ให้สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการสื่อสาร เมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมด้านการศึกษา และมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้น

โครงการที่ผ่านมา

ทีมงานฝ่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Programmes) ได้พัฒนาความร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย อ่านข้อมูลโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่นี่