UK-Thailand Digital Innovation Grant

ภาพรวม 

บริติช เคานซิล มีความยินดีเปิดรับสมัครทุนนวัตกรรมดิจิทัล สหราชอาณาจักร-ไทย

ทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและองค์กรของสหราชอาณาจักรที่ทำงานทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อผลักดันคุณภาพการศึกษา และ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อสำรวจแนวทางที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้มากขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเทคโนโลยีการศึกษาดิจิทัล เงินทุนสูงสุดที่มีให้สำหรับแต่ละโครงการคือ 30,000 ปอนด์ โครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์/มีนาคม 2566 – มีนาคม 2567 โครงการที่นำเสนอควรสร้างงานวิจัย ข้อมูลเชิงลึก และ/หรือนวัตกรรมใหม่เพื่อสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยในความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยภายในปี 2568 และในอนาคต

 

ที่มาของโครงการ

บริบทของประเทศไทย

สืบเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มุ่งสู่ความเป็นสากล พัฒนาทักษะ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและมีความเท่าเทียมกันทางสังคมมากขึ้น ภาษาอังกฤษเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับยุทธศาสตร์นี้ การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเน้นไวยากรณ์มากกว่าการสื่อสาร กลยุทธ์นี้นำไปสู่ความต้องการของรัฐบาลในการปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยโดยครอบคลุมไปถึงหลักสูตร วัสดุ วิธีการสอน และการประเมินผล

ความรุนแรงของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ได้เกิดขึ้นในปี 2563 มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการสอน การเรียนรู้ และระบบการจัดการดิจิทัลทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย การระบาดใหญ่ได้นำไปสู่ข้อจำกัดและโอกาสในการตอบสนองทางเทคโนโลยีและดิจิทัล ไม่เพียงแต่รักษาการเรียนการสอน แต่ยังขยายโอกาสการเข้าถึงสำหรับผู้ด้อยโอกาสเช่นกัน

หลังจากการหยุดชะงักของ Covid-19 กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดตัวกลยุทธ์ที่และนโยบายใหม่เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดรวมถึงการเตรียมครูและผู้เรียนสำหรับการศึกษาหลังเกิดโรคระบาด โครงการพัฒนาวิชาชีพได้รับการพัฒนาสำหรับครูเพื่อให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่ความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการรู้หนังสือดิจิทัล โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพสำหรับบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ (MoE) จำนวน 430,000 คน ซึ่งรวมถึงครู ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (ESA) ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่นานมานี้ การส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้เชิงรุกได้กลายเป็นนโยบายหลักทั้งในระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา เพื่อปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีหลักเกณฑ์บางประการสำหรับสนันสนุนเพื่อให้ครูมีความเข้าใจที่ดีขึ้นในการนำแนวทางเหล่านี้ไปใช้ในห้องเรียนจริง

เทคโนโลยีการศึกษาได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการศึกษา รวมทั้งการสอนและการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ตัวต่อตัวและออนไลน์) หลักสูตรการเข้าถึงตนเองและหลักสูตรออนไลน์เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาครู โดยเน้นการสอนแบบตัวต่อตัวน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2565 โครงการอีเลิร์นนิงของโครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับ A1 - A2) ที่เปิดตัวโดย OBEC ได้เสนอให้กับครูในสาขาวิชาทั้งหมดรวมถึงบุคลากรของ MoE ทางออนไลน์

Professional Learning Communities (PLCs) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญสำหรับครูไทย การมีส่วนร่วมของครูใน PLC เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการส่งเสริมอาชีพทางวิชาการ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและ/หรือหัวหน้างาน ครูมีส่วนร่วมใน PLCs เป็นประจำเพื่อแบ่งปันและไตร่ตรองแนวทางปฏิบัติในการสอนและหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข เครือข่าย PLC ส่วนใหญ่ดำเนินการในระดับโรงเรียน (ตัวต่อตัว) มากกว่าในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ 

 

เกี่ยวกับทุน UK - Thailand Digital Innovation

เรากำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจจับคู่ทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรทั่วสหราชอาณาจักรและประเทศไทย จากผลกระทบของโควิด-19 ที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในระบบการศึกษาในประเทศไทย เรากำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจจุดประกายให้เกิดนวัตกรรมและจุดประกายวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ผ่านแนวการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าร่วม

เรายังต้องการสนับสนุนวิธีการทำงานร่วมกันในรูปแบบใหม่ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยผ่านโอกาสใหม่นี้ โดยรวบรวมผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนสถาบันอุดมศึกษา ผู้เผยแพร่ด้านการศึกษา ผู้ให้บริการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อผลักดันคุณภาพการศึกษา ไว้ด้วยกัน เรามีความสนใจเป็นพิเศษในการผลักดันความร่วมมือระหว่างองค์กรในระดับต่างๆ ที่อาจไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนทั้งจากสหราชอาณาจักรและประเทศไทย

เรามุ่งเน้นถึงวัตถุประสงค์โดยรวมสำหรับองค์กรในสหราชอาณาจักรและไทยเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อผลักดันคุณภาพการศึกษา และ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างการเรียนรู้และข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆผ่านการออกแบบและการนำร่องนวัตกรรมดิจิทัลร่วมกันซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาการสอน การเรียนรู้ และการประเมินภาษาอังกฤษในประเทศไทย

ทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและองค์กร ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อผลักดันคุณภาพการศึกษาในสหราชอาณาจักร เพื่อสำรวจแนวทางที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้มากขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและการศึกษา เงินทุนสูงสุดสำหรับแต่ละโครงการคือ 30,000 ปอนด์ โดยแต่ละโครงการจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 – มีนาคม 2567 โดยผลลัพธ์ของแต่ละโครงการควรสนับสนุนการสร้างงานวิจัย ข้อมูลเชิงลึก และ/หรือนวัตกรรมใหม่เพื่อสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย และส่งเสริมการปรับปรุงการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยภายในปี 2568 และต่อ ๆ ไป หัวข้อของขอบข่ายการสนับสนุนสามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้

หัวข้อ : การสนับสนุนครู CPD (การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง)

  • การศึกษาของครู – ครู ครูผู้สอน (เช่น หลักสูตร การฝึกงาน ฯลฯ)
  • โมเดลจากระยะไกล ผสมผสาน และเข้าถึงได้ด้วยตนเองสำหรับ CPD สำหรับครูและครูผู้สอน (การสอนหรือการพัฒนาภาษา)
  • เนื้อหาวิดีโอ
  • ทรัพยากร Digital CPD ที่ปรับขนาดได้และยั่งยืน
  • แอปพลิเคชั่น ICT
  • เครือข่ายครูและชุมชนแห่งการปฏิบัติ (ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย)
  • การวิจัยและข้อมูลเชิงลึกเพื่อตอบคำถามเฉพาะเกี่ยวกับการสร้างขีดความสามารถทางไกลหรือดิจิทัลในช่วงหลัง Covid-19 ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในประเทศไทย
  • การพัฒนาและจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิจิทัล/ออนไลน์ด้วยนโยบายปัจจุบันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ตารางกิจกรรม

หัวข้อ วันที่
เปิดรับสมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส่งคำถามสำหรับใบสมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
บรรยายสรุปข้อสงสัยเกี่ยวกับทุน (โดยผู้แทนจากบริติช เคานซิล และ กระทรวงศึกษาธิการ)  ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปิดรับสมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
ขั้นตอนการประเมิน: คณะกรรมการคัดเลือกสอบถามผู้สมัครและการสัมภาษณ์ (ตามความเหมาะสมและหากจำเป็น) ดำเนินการเสร็จสิ้น
ประกาศผลและดำเนินการลงนามสัญญารับทุน ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินกิจกรรม กุมภาพันธ์ / มีนาคม 2566 - ธันวาคม 2566
ประเมินผลโครงการ มกราคม 2567 - มีนาคม 2567

*ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

ช่วงบรรยายสรุปออนไลน์

ดำเนินการเสร็จสิ้น

วิธีการสมัคร

ดำเนินการเสร็จสิ้น