ภาพรวม 

บริติช เคานซิล มีความยินดีเปิดรับสมัครทุนนวัตกรรมดิจิทัล สหราชอาณาจักร-ไทย

ทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและองค์กรของสหราชอาณาจักรที่ทำงานทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อผลักดันคุณภาพการศึกษา และ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อสำรวจแนวทางที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้มากขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเทคโนโลยีการศึกษาดิจิทัล เงินทุนสูงสุดที่มีให้สำหรับแต่ละโครงการคือ 30,000 ปอนด์ โครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์/มีนาคม 2566 – มีนาคม 2567 โครงการที่นำเสนอควรสร้างงานวิจัย ข้อมูลเชิงลึก และ/หรือนวัตกรรมใหม่เพื่อสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยในความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยภายในปี 2568 และในอนาคต

กำหนดส่งใบสมัครไม่เกิน วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. (GMT) ส่งใบสมัครได้ที่ pattanavimol.israngkura@britishcouncil.or.th

 

ที่มาของโครงการ

บริบทของประเทศไทย

สืบเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มุ่งสู่ความเป็นสากล พัฒนาทักษะ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและมีความเท่าเทียมกันทางสังคมมากขึ้น ภาษาอังกฤษเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับยุทธศาสตร์นี้ การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเน้นไวยากรณ์มากกว่าการสื่อสาร กลยุทธ์นี้นำไปสู่ความต้องการของรัฐบาลในการปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยโดยครอบคลุมไปถึงหลักสูตร วัสดุ วิธีการสอน และการประเมินผล

ความรุนแรงของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ได้เกิดขึ้นในปี 2563 มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการสอน การเรียนรู้ และระบบการจัดการดิจิทัลทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย การระบาดใหญ่ได้นำไปสู่ข้อจำกัดและโอกาสในการตอบสนองทางเทคโนโลยีและดิจิทัล ไม่เพียงแต่รักษาการเรียนการสอน แต่ยังขยายโอกาสการเข้าถึงสำหรับผู้ด้อยโอกาสเช่นกัน

หลังจากการหยุดชะงักของ Covid-19 กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดตัวกลยุทธ์ที่และนโยบายใหม่เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดรวมถึงการเตรียมครูและผู้เรียนสำหรับการศึกษาหลังเกิดโรคระบาด โครงการพัฒนาวิชาชีพได้รับการพัฒนาสำหรับครูเพื่อให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่ความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการรู้หนังสือดิจิทัล โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพสำหรับบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ (MoE) จำนวน 430,000 คน ซึ่งรวมถึงครู ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (ESA) ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่นานมานี้ การส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้เชิงรุกได้กลายเป็นนโยบายหลักทั้งในระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา เพื่อปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีหลักเกณฑ์บางประการสำหรับสนันสนุนเพื่อให้ครูมีความเข้าใจที่ดีขึ้นในการนำแนวทางเหล่านี้ไปใช้ในห้องเรียนจริง

เทคโนโลยีการศึกษาได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการศึกษา รวมทั้งการสอนและการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ตัวต่อตัวและออนไลน์) หลักสูตรการเข้าถึงตนเองและหลักสูตรออนไลน์เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาครู โดยเน้นการสอนแบบตัวต่อตัวน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2565 โครงการอีเลิร์นนิงของโครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับ A1 - A2) ที่เปิดตัวโดย OBEC ได้เสนอให้กับครูในสาขาวิชาทั้งหมดรวมถึงบุคลากรของ MoE ทางออนไลน์

Professional Learning Communities (PLCs) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญสำหรับครูไทย การมีส่วนร่วมของครูใน PLC เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการส่งเสริมอาชีพทางวิชาการ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและ/หรือหัวหน้างาน ครูมีส่วนร่วมใน PLCs เป็นประจำเพื่อแบ่งปันและไตร่ตรองแนวทางปฏิบัติในการสอนและหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข เครือข่าย PLC ส่วนใหญ่ดำเนินการในระดับโรงเรียน (ตัวต่อตัว) มากกว่าในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ 

 

เกี่ยวกับทุน UK - Thailand Digital Innovation

เรากำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจจับคู่ทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรทั่วสหราชอาณาจักรและประเทศไทย จากผลกระทบของโควิด-19 ที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในระบบการศึกษาในประเทศไทย เรากำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจจุดประกายให้เกิดนวัตกรรมและจุดประกายวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ผ่านแนวการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าร่วม

เรายังต้องการสนับสนุนวิธีการทำงานร่วมกันในรูปแบบใหม่ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยผ่านโอกาสใหม่นี้ โดยรวบรวมผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนสถาบันอุดมศึกษา ผู้เผยแพร่ด้านการศึกษา ผู้ให้บริการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อผลักดันคุณภาพการศึกษา ไว้ด้วยกัน เรามีความสนใจเป็นพิเศษในการผลักดันความร่วมมือระหว่างองค์กรในระดับต่างๆ ที่อาจไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนทั้งจากสหราชอาณาจักรและประเทศไทย

เรามุ่งเน้นถึงวัตถุประสงค์โดยรวมสำหรับองค์กรในสหราชอาณาจักรและไทยเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อผลักดันคุณภาพการศึกษา และ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างการเรียนรู้และข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆผ่านการออกแบบและการนำร่องนวัตกรรมดิจิทัลร่วมกันซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาการสอน การเรียนรู้ และการประเมินภาษาอังกฤษในประเทศไทย

ทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและองค์กร ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อผลักดันคุณภาพการศึกษาในสหราชอาณาจักร เพื่อสำรวจแนวทางที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้มากขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและการศึกษา เงินทุนสูงสุดสำหรับแต่ละโครงการคือ 30,000 ปอนด์ โดยแต่ละโครงการจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 – มีนาคม 2567 โดยผลลัพธ์ของแต่ละโครงการควรสนับสนุนการสร้างงานวิจัย ข้อมูลเชิงลึก และ/หรือนวัตกรรมใหม่เพื่อสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย และส่งเสริมการปรับปรุงการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยภายในปี 2568 และต่อ ๆ ไป หัวข้อของขอบข่ายการสนับสนุนสามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้

หัวข้อ : การสนับสนุนครู CPD (การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง)

  • การศึกษาของครู – ครู ครูผู้สอน (เช่น หลักสูตร การฝึกงาน ฯลฯ)
  • โมเดลจากระยะไกล ผสมผสาน และเข้าถึงได้ด้วยตนเองสำหรับ CPD สำหรับครูและครูผู้สอน (การสอนหรือการพัฒนาภาษา)
  • เนื้อหาวิดีโอ
  • ทรัพยากร Digital CPD ที่ปรับขนาดได้และยั่งยืน
  • แอปพลิเคชั่น ICT
  • เครือข่ายครูและชุมชนแห่งการปฏิบัติ (ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย)
  • การวิจัยและข้อมูลเชิงลึกเพื่อตอบคำถามเฉพาะเกี่ยวกับการสร้างขีดความสามารถทางไกลหรือดิจิทัลในช่วงหลัง Covid-19 ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในประเทศไทย
  • การพัฒนาและจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิจิทัล/ออนไลน์ด้วยนโยบายปัจจุบันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ตารางกิจกรรม

หัวข้อ วันที่
เปิดรับสมัคร จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
ส่งคำถามสำหรับใบสมัคร อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565
บรรยายสรุปข้อสงสัยเกี่ยวกับทุน (โดยผู้แทนจากบริติช เคานซิล และ กระทรวงศึกษาธิการ)  ศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 09.00 - 10.30 น. GMT (16.00 - 17.30 น. ตามเวลากรุงเทพฯ)
ปิดรับสมัคร อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น. (GMT)
ขั้นตอนการประเมิน: คณะกรรมการคัดเลือกสอบถามผู้สมัครและการสัมภาษณ์ (ตามความเหมาะสมและหากจำเป็น) ภายใน ธันวาคม 2565
ประกาศผลและดำเนินการลงนามสัญญารับทุน ภายใน ธันวาคม 2565
ดำเนินกิจกรรม กุมภาพันธ์ / มีนาคม 2566 - ธันวาคม 2566
ประเมินผลโครงการ มกราคม 2567 - มีนาคม 2567

*ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

ช่วงบรรยายสรุปออนไลน์

ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามล่วงหน้าและเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์สรุปซึ่งดำเนินการเพื่อสรุปเนื้อหาและตอบคำถามต่างๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับ Digital Innovation Grant กรุณาแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการความช่วยเหลือด้านการเข้าถึงต่างๆ เพื่อให้เรามีเวลาเพียงพอในการวางมาตรการที่เหมาะสม การบรรยายสรุปทั้งหมดจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่องาน: UK - Thailand Digital Innovation Grant: Briefing and Brokering Event

วันที่: วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 9.00-10.30 GMT (16.00-17.30 น. ตามเวลากรุงเทพฯ)

แพลตฟอร์ม: Microsoft Teams Meeting (ห้องเปิดตามเวลา)

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมช่วงบรรยายสรุปออนไลน์

วิธีการสมัคร

โปรดกรอกและส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่แนบมาด้านล่างนี้ กรุณาส่งใบสมัครของคุณโดยใช้แบบฟอร์มและส่งอีเมลมาที่ pattanavimol.israngkura@britishcouncil.or.th

เอกสารการสมัครควรมีดังนี้:

  • Application Form
  • Budget Form

ควรส่งใบสมัครภายในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น. (GMT) ใบสมัครที่ส่งหลังจากวันเวลาดังกล่าวนี้อาจไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการสมัครของคุณ โปรดส่งอีเมลไปที่ pattanavimol.israngkura@britishcouncil.or.th และรอคำตอบอย่างน้อยสามวันทำการ

สามารถส่งใบสมัครได้ทางแบบฟอร์ม โดยมีงบประมาณเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้สมัครที่อาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านการเข้าถึงต่างๆและต้องการส่งใบสมัครในรูปแบบอื่นควรติดต่อล่วงหน้า