รูปภาพจาก UN Photo: http://www.unmultimedia.org/photo/
กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้จัดการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการรักษาสันติภาพ (English for Peacekeepers) สำหรับข้าราชการทหารและตำรวจไทย ©

UN Photo: http://www.unmultimedia.org/photo/

เมื่อเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557 ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย  ได้จัดการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการรักษาสันติภาพ (English for Peacekeepers) สำหรับข้าราชการทหารและตำรวจไทย โดยโครงการความร่วมมือนี้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ตั้งแต่ปี 2555  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ และเพิ่มพูนทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษด้านการรักษาสันติภาพสำหรับกลุ่มข้าราชการทหารและตำรวจ เพื่อไปร่วมปฏิบัติงานภารกิจด้านการรักษาสันติภาพกับสหประชาชาติ (United Nations)    

การจัดอบรมจะแบ่งเป็น 2 หลักสูตรหลักๆ ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการรักษาสันติภาพ (English for Peacekeepers) ซึ่งจะเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติภารกิจงานด้านการรักษาสันติภาพ เพื่อการเตรียมตัวสอบคัดเลือก หรือเตรียมไปประจำการเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาสันติภาพกับสหประชาชาติ  ส่วนหลักสูตรที่ 2 ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้สอน (Trainer Development Course)  ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะที่สำคัญในการสอนให้สามารถถ่ายทอดภาษาอังกฤษด้านการรักษาสันติภาพให้กับข้าราชการท่านอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาแบบระยะยาวที่ยั่งยืนสำหรับบุคคลากรทหารและตำรวจ โดยผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่เคยผ่านการประจำการในส่วนงานกับสหประชาชาติที่ต่างประเทศ  หรือเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับทหารหรือตำรวจ    

เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมนั้นได้รับการพัฒนาโดยบริติชเคานซิลที่ดูแลโครงการเฉพาะทางในด้านภาษาอังกฤษเพื่อการรักษาสันติภาพทั่วโลก ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539   นอกจากนี้ เอกสารประกอบการสอนยังรวมเนื้อหาที่ได้รับการพัฒนาโดยทีมภาษาอังกฤษเพื่อการรักษาสันติภาพ (Peacekeeping English specialists) จากบริติช เคานซิลในประเทศอินโดนีเซีย 

นอกจากที่กล่าวมา ทางบริติช เคานซิล ยังได้ร่วมสนับสนุนเรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Self-access Centre) หรือห้องสมุดของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองทัพไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงและการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการรักษาสันติภาพรวมทั้งภาษาอังกฤษด้านการทหาร

เครดิตภาพถ่าย 

ภาพประกอบจาก UN Photo: http://www.unmultimedia.org/photo/