โครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค 

กระทรวงศึกษาธิการและบริติช เคานซิล ได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) หรือที่รู้จักกันในนามว่า”โครงการ Bootcamp”  โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 รุ่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 17,000 คน

โครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ อย่างเข้มข้น เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ณ ศูนย์อบรมภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคทั้ง 15 ศูนย์ โดยมีวิทยากรต่างชาติผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมครูประจำศูนย์ ศูนย์ละ 3 คน ตลอดระยะเวลาโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2561 

โครงการยังได้มีกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนครูเพิ่มเติม เช่น กิจกรรม follow-on ที่ให้ครูได้นำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไปฝึกใช้จริงและกลับมาที่ศูนย์อบรมอีกครั้งเป็นระยะ 1.5 วัน    กิจกรรมการเข้าติดตามการสอนรูปแบบออนไลน์ (video observation) และติดตามการสอนในชั้นเรียนจริง รวมถึงแบบฝึกหัดเสริมออนไลน์  เป็นต้น

จากการสำรวจและการประเมินโครงการ พบว่า มากกว่า 90% ของผู้เข้าอบรม รู้สึกมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ communicative มากขึ้น และประมาณ 90% รู้สึกมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมากขึ้น  

นอกจากนี้ โครงการยังได้พัฒนากลุ่ม Thai Master Trainer หรือวิทยากรชาวไทยจำนวน 45 คน เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยในการอบรม ทำการฝึกการอบรมจริงต่อครูชาวไทย  โดยมีวิทยากรจากบริติช เคานซิลเป็นผู้สังเกตการและให้คำแนะนำตลอดการฝึกอบรมจริง เพื่อให้ Thai Master Trainer เหล่านี้สามารถเป็นวิทยากรทำการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเองต่อไปในอนาคต 

เมื่อโครงการเสร็จสิ้น Thai Master Trainer ยังมีบทบาทที่สำคัญในการต่อยอดโครงการ ดังเช่น หลักสูตร Bootcamp Turbo ที่ Thai Master Trainer ดำเนินการขยายผลการอบรมอย่างต่อเนื่องในปี 2562    ขยายผลไปยังครูท่านอื่นๆที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีกมากกว่า 10,000 คน โดยหลักสูตรได้รับการออกแบบให้การอบรมในชั้นเรียนสั้นลง และเพิ่มชั่วโมงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม PLC และกิจกรรม online มากขึ้น   

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมการอบรมและการประเมินผล รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ Bootcamp เพิ่มเติมใน The story of Bootcamp

สอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการโครงการเพิ่มเติมได้ที่ พัฒนวิมล อิศรางกูร ณ อยุธยา Pattanavimol.Israngkura@britishcouncil.or.th 

หัวหน้าฝ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อระบบการศึกษา