RETC Thailand report

การประเมินผลนี้เกิดขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาครูในโครงการศูนย์ฝึกอบรมภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (RETC) ที่ได้เสร็จสิ้นลงเพื่อระบุทิศทางที่เป็นไปได้ในการพัฒนาครูในอนาคต

โครงการ RETC หรือที่รู้จักในชื่อ Bootcamp ได้มีการฝึกอบรมในปีพ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 (Hayes, 2018) โดยการศึกษานี้ดำเนินการในช่วง 18 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ข้อมูลสำหรับการศึกษานี้รวบรวมผ่านการสัมภาษณ์ การสังเกต และการสำรวจออนไลน์ในวงกว้าง 

ข้อมูลนี้ระบุถึงวัตถุประสงค์หลักห้าประการดังต่อไปนี้:

  • เพื่อระบุกิจกรรมการฝึกอบรมและการพัฒนาติดตามผลและขอบเขตของกิจกรรมเหล่านี้ (รายงานในบทที่ 3)
  • สำรวจรายละเอียดกิจกรรม CPD (รายงานในบทที่ 3)
  • เพื่อสำรวจผลโดยรวมในระยะยาวของกิจกรรม CPD (รายงานในบทที่ 4)
  • สำรวจการทำงานและความร่วมมือของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนครู (รายงานในบทที่ 5)
  • เพื่อสำรวจมุมมองของผู้บริหารภาครัฐต่อกิจกรรม CPD (รายงานในบทที่ 6)