British Council

ความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล และโรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในการทำงานร่วมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นพันธมิตรของเราในประเทศไทย บริติช เคานซิล ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนมากกว่า 4,000 คนทั่วประเทศ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย 

โดยวิธีการสอนของเรามุ่งเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งเพื่อการสื่อสารในห้องเรียนและการใช้นอกห้องเรียนในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเรียนต่อในมหาวิทยาลัย การทำงาน และการเข้าสังคม ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่ทั้งสนุก ท้าทายและได้ความรู้ พร้อมการประเมินผล จากการทดสอบมาตรฐานสากล รวมถึงกิจกรรมในห้องเรียน

เราคัดสรรเฉพาะอาจารย์ภาษาอังกฤษคุณภาพ เพราะเราเชื่อว่า อาจารย์ คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางการศึกษา อาจารย์ทุกท่านผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสูง และมีประสบการณ์ยาวนานในการสอนภาษาอังกฤษในที่ต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ อาจารย์ในแต่ละระดับชั้น ยังมีความเข้าใจดีถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียนในแต่ละระดับอายุ อาจารย์ของเราจึงสามารถช่วยกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และช่วยให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพ 

อ่านเพิ่มเติม ทำไมโรงเรียนต่างๆ ถึงร่วมเป็นพันธมิตรกับบริติช เคานซิล

เลือกหลักสูตรทึ่เหมาะสม

Classroom

อนุบาล 1-3

Description
เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในชั้นประถมศึกษา สนับสนุนการพัฒนาแบบองค์รวมในด้านการสื่อสาร ทักษะทางภาษา และทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สถานที่
Price
ติดต่อเรา

ประถม 1-2

Description
สร้างพื้นฐานที่มั่นคงทางด้านภาษาอังกฤษ และสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
สถานที่
Price
ติดต่อเรา

ประถม 3-6

Description
เริ่มต้นพัฒนาทักษะ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสำเร็จในการเรียนระดับมัธยมศึกษา และการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
สถานที่
Price
ติดต่อเรา

มัธยม 1-3

Description
พัฒนาทุกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด เพิ่มความสามารถในการใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง
สถานที่
Price
ติดต่อเรา

มัธยม 4-6

Description
เพิ่มความสามารถในการทำข้อสอบ ทั้งการฟัง การอ่าน การเขียนและการฟัง รวมทั้งเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
สถานที่
Price
ติดต่อเรา