มัธยมปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วัตถุประสงค์และวิธีการสอน

  • เพิ่มความสามารถในการทำข้อสอบ ทั้งการฟัง การอ่าน การเขียนและการฟัง
  • พัฒนาความสามารถในการออกเสียงอย่างถูกต้อง โดยเน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำข้อสอบภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
  • สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ รวมถึงทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการอ่านข้อความ และการฟังเทปบันทึกเสียง ซึ่งมีเนื้อหาที่ยาก และซับซ้อนมากขึ้น
  • ทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการอ่านข้อความ และการฟัง ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาได้ในหลายหัวข้อ อีกทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อโต้แย้ง
  • จัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยเน้นการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการเตรียมความพร้อม การนำเสนอ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายทางวิชาการเป็นไปในทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนได้วางไว้
  • เลือกหัวข้อทางวิชาการที่สำคัญมาใช้ เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน การฟัง และการเขียน
  • แนะนำแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
  • กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ ในแบบเฉพาะของตัวเอง รวมถึงการพัฒนาทักษะการทบทวนตนเอง

หลักสูตรที่เราร่วมกับโรงเรียนพันธมิตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดยมีบริติช เคานซิลเป็šนผู้Œจัดการเรียนการสอนแต่‹เพียงผู้Œเดียว

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 200 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: ทุกทักษะภาษาอังกฤษ (การอ่‹าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้Œอง) รวมทั้งพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ไวยากรณ์ และคำศัพท์)

หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษซึ่งบริติช เคานซิล เป็นผู้Œจัดการเรียนการสอนควบคู่‹ไปกับการเรียนการสอนของคณาจารย์ของทางโรงเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 80 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: การสื่อสารภาษาอังกฤษ (เลือกเฉพาะทักษะที่จำเป็šนสำหรับนักเรียน)

หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้Œอน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ของบริติช เคานซิล ในช่‹วงปิดภาคเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 30 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: โดยเน้Œนการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็šนหลัก

หลักสูตรภาษาอังกฤษช่‹วงวันหยุดสุดสัปดาห์และช่‹วงหลังเลิกเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 80 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: การเรียนภาษาอังกฤษที่ช่วยส่งเสริมหลักสูตรของโรงเรียน