อนุบาล 1-3

อนุบาล 1-3

วัตถุประสงค์และวิธีการสอน

  • สนับสนุนการพัฒนาแบบองค์รวมในด้านการสื่อสาร ทักษะทางภาษา และทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  • สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างนักเรียนกับเพื่อนวัยเดียวกัน และระหว่างนักเรียนกับผู้ใหญ่
  • สนับสนุนให้เกิดพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกายด้านการช่วยเหลือตัวเอง ด้านสังคม และอารมณ์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านเหตุผลและตัวเลข ด้านความรู้ความเข้าใจโลกกว้าง และด้านความคิดสร้างสรรค์Œ
  • เพิ่มความมั่นใจในการพูดและเขียนภาษาอังฤษ ช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้น อ.3 สำหรับการเรียนต่อในระดับประถมศึกษา
  • นำกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
  • สร้างเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนผ่านการเล่าเรื่อง เพลง และกิจกรรม

หลักสูตรที่เราร่วมกับโรงเรียนพันธมิตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดยมีบริติช เคานซิลเป็šนผู้Œจัดการเรียนการสอนแต่‹เพียงผู้Œเดียว

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 200 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: ทุกทักษะภาษาอังกฤษ (การอ่‹าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้Œอง) รวมทั้งพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ไวยากรณ์ และคำศัพท์)

หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษซึ่งบริติช เคานซิล เป็นผู้Œจัดการเรียนการสอนควบคู่‹ไปกับการเรียนการสอนของคณาจารย์ของทางโรงเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 100 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: การสื่อสารภาษาอังกฤษ (เลือกเฉพาะทักษะที่จำเป็šนสำหรับนักเรียน)

หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้Œอน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ของบริติช เคานซิล ในช่‹วงปิดภาคเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 30 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: โดยเน้Œนการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็šนหลัก

หลักสูตรภาษาอังกฤษช่‹วงวันหยุดสุดสัปดาห์และช่‹วงหลังเลิกเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 80 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาในการสอน: การเรียนภาษาอังกฤษที่ช่วยส่งเสริมหลักสูตรของโรงเรียน