ประถม 3-6

ประถมศึกษาปีที่ 3-6

วัตถุประสงค์และวิธีการสอน

  • ช่วยให้นักเรียนได้เริ่มต้นพัฒนาทักษะ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสำเร็จในการเรียนระดับมัธยมศึกษา และการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
  • กระตุ้นการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญานเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ต่อแนวคิดใหม่ๆ และช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับพบปะผู้คนจากวิถีชีวิตที่หลากหลาย
  • สนับสนุนให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันได้ ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
  • ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมหลากหลายที่จำลองจากสถานการณ์จริง
  • กระตุ้นให้นักเรียนมีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความคิดเห็น
  • เน้นการสร้างความมั่นใจและเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรที่เราร่วมกับโรงเรียนพันธมิตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดยมีบริติช เคานซิลเป็šนผู้Œจัดการเรียนการสอนแต่‹เพียงผู้Œเดียว

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 200 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: ทุกทักษะภาษาอังกฤษ (การอ่‹าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้Œอง) รวมทั้งพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ไวยากรณ์ และคำศัพท์)

หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษซึ่งบริติช เคานซิล เป็นผู้Œจัดการเรียนการสอนควบคู่‹ไปกับการเรียนการสอนของคณาจารย์ของทางโรงเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 100 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: การสื่อสารภาษาอังกฤษ (เลือกเฉพาะทักษะที่จำเป็šนสำหรับนักเรียน)

หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้Œอน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ของบริติช เคานซิล ในช่‹วงปิดภาคเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 30 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: โดยเน้Œนการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็šนหลัก

หลักสูตรภาษาอังกฤษช่‹วงวันหยุดสุดสัปดาห์และช่‹วงหลังเลิกเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 80 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: การเรียนภาษาอังกฤษที่ช่วยส่งเสริมหลักสูตรของโรงเรียน