ประถม 1-2

ประถมศึกษาปีที่ 1-2

วัตถุประสงค์และวิธีการสอน

  • สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางด้านภาษาอังกฤษ
  • สร้างเสริมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และปลอดภัย
  • กำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุผลเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจ
  • เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมในห้องเรียนที่สนุกสนาน
  • ใช้เพลง คำสัมผัส และบทขับร้องเพื่อเสริมทักษะความรู้ทางภาษา และคำศัพท์
  • สร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

หลักสูตรที่เราร่วมกับโรงเรียนพันธมิตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดยมีบริติช เคานซิลเป็šนผู้Œจัดการเรียนการสอนแต่‹เพียงผู้Œเดียว

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 200 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: ทุกทักษะภาษาอังกฤษ (การอ่‹าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้Œอง) รวมทั้งพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ไวยากรณ์ และคำศัพท์)

หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษซึ่งบริติช เคานซิล เป็นผู้Œจัดการเรียนการสอนควบคู‹่ไปกับการเรียนการสอนของคณาจารย์ของทางโรงเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 100 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: การสื่อสารภาษาอังกฤษ (เลือกเฉพาะทักษะที่จำเป็šนสำหรับนักเรียน)

หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้Œอน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ของบริติช เคานซิล ในช่‹วงปิดภาคเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 30 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: โดยเน้Œนการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็šนหลัก

หลักสูตรภาษาอังกฤษช่‹วงวันหยุดสุดสัปดาห์และช่‹วงหลังเลิกเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 80 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: การเรียนภาษาอังกฤษที่ช่วยส่งเสริมหลักสูตรของโรงเรียน