Lower Secondary

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วัตถุประสงค์และวิธีการสอน

  • พัฒนาทุกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด
  • เพิ่มความสามารถในการใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง รวมถึงเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ จากบริบทที่อยู่รอบตัวเด็กวัยรุ่น
  • สนับสนุนให้นักเรียนกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ และเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษตามความถนัดของตน
  • สร้างเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษะการทำข้อสอบ
  • สนับสนุนการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการสอบ
  • ช่วยนักเรียนเตรียมความพร้อมต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ด้วยการผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษเข้ากับวิชาอื่นๆ
  • กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านการมอบหมายการบ้าน
  • มอบโอกาสในการทำความเข้าใจวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่แตกต่าง

หลักสูตรที่เราร่วมกับโรงเรียนพันธมิตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดยมีบริติช เคานซิลเป็šนผู้Œจัดการเรียนการสอนแต่‹เพียงผู้Œเดียว

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 200 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: ทุกทักษะภาษาอังกฤษ (การอ่‹าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้Œอง) รวมทั้งพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ไวยากรณ์ และคำศัพท์)

หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษซึ่งบริติช เคานซิล เป็นผู้Œจัดการเรียนการสอนควบคู่‹ไปกับการเรียนการสอนของคณาจารย์ของทางโรงเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 100 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: การสื่อสารภาษาอังกฤษ (เลือกเฉพาะทักษะที่จำเป็šนสำหรับนักเรียน)

หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้Œอน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ของบริติช เคานซิล ในช่‹วงปิดภาคเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 30 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: โดยเน้Œนการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็šนหลัก

หลักสูตรภาษาอังกฤษช่‹วงวันหยุดสุดสัปดาห์และช่‹วงหลังเลิกเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: ใช้Œเวลาประมาณ 80 ชั่วโมง ต่อปี‚การศึกษา ต่‹อชั้นเรียน

เนื้อหาที่สำคัญ: การเรียนภาษาอังกฤษที่ช่วยส่งเสริมหลักสูตรของโรงเรียน