บทบาทการเป็นวิทยากรชาวไทยในโครงการ Bootcamp

หนึ่งในจุดมุ่งหมายหลักของโครงการ Regional English Training Centre ได้แก่การพัฒนาต่อยอดการเป็นวิทยากร ให้กับวิทยากรคนไทย หรือ “Thai Master Trainer - TMT” โดยมีเป้าหมายหลักในระยะยาวได้แก่การพัฒนาให้ TMT สามารถดำเนินการอบรมในรูปแบบ communicative อย่างมีคุณภาพได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อระบบการศึกษาไทย  โดยในช่วงแรกของโครงการ  TMT มีบทบาทเป็นวิทยากรฝึกสอน วางแผนการอบรมร่วมกับวิทยากรต่างชาติประจำศูนย์ เข้าอบรมจริงโดยมีวิทยากรต่างชาติให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด  และเมื่อ TMT มีประสบการณ์มากขึ้นในช่วงปี TMT ได้มีบทบาทในการอบรมเพิ่มขึ้น ทำงานร่วมกับวิทยากรต่างชาติ ส่งเสริมช่วยเหลือกันทั้ง 2 ฝ่าย

มาติดตามการทำงานในบทบาทการเป็น Thai Master Trainer ที่ศูนย์อบรม Bootcamp ควบคู่กับบทบาทการเป็นคุณครูภาษาอังกฤษที่โรงเรียน ในทั้งสองบทบาทของคุณครูมีซาน ได้จากวีดีโอนี้