การต่อยอดขยายผลเมื่อจบโครงการ Bootcamp Turbo และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(Post-Bootcamp Project: The Bootcamp Turbo and the Professional Development Community)

หลังจากที่จบโครงการบูธแคมป์  ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการสานต่อโครงการเพื่อขยายผลในระยะยาว   มีการสร้างผลงานอื่นๆให้กับกระทรวงศึกษาอีกมากมายภายหลังจากจบโครงการ   เช่น โครงการ “Bootcamp Turbo” หรือโครงการอบรมการสอนภาษาอังกฤษใหม่สุดเข้มข้น ซึ่งดำเนินการโดยไทยมาสเตอร์เทรนเนอร์ หรือครูแกนนำที่เคยผ่านการอบรม Bootcamp  จัดทำอบรมให้แก่คุณครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยนำร่องมุ่งเน้นการอบรมครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและห่างไกล เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเนื้อหาให้แก่ครูจำนวนมากขึ้น เปิดโลกเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  จุดเด่นของ Bootcamp Turbo จะเป็นกระชับระยะเวลาการอบรม โดยลดการอบรมแบบในชั้นเรียน และเพิ่มทำกิจกรรมแบบออนไลน์และการทำ PLC เพื่อให้คงเนื้อหาที่สำคัญจากโครงการ Bootcamp และถูกออกแบบมาให้นำไปใช้ได้ในหลากหลายบริบท    ทั้งนี้ในช่วงปี 2562 นั้น การอบรม Bootcamp Turbo ในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และเข้าถึงคุณครูไปได้มากกว่า 10,000 คนแล้ว   

เขตพื้นที่การศึกษายังสนับสนุนมีกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง  มีการทำงานร่วมกันระหว่าง Thai Master Trainer  กลุ่มครูแกนนำ  และศึกษานิเทศน์  ในการรวบรวมแนวคิดเพื่อหาทางแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษที่ของครูในเขตนั้นๆ    TMT ยังทำงานร่วมกับศึกษานิเทศน์ในการออกแบบเครื่องมือติดตามการวัดผล (Assessment for learning) ในรูปแบบใหม่ๆ  เพื่อให้นักเรียนสนุกกับกิจกรรม และไม่รู้สึกกดดันกับการวัดผลผ่านการสอบในรูปแบบเดิมๆ โดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มการประเมินจากโครงการ Bootcamp   รวมถึงมีการดำเนินการอบรมให้กับศึกษานิเทศน์ให้ใช้คู่มือการประเมินติดตามการสอน ในการประเมินการสอนในรูปแบบการเรียนแบบใหม่ ให้สามารถประเมินการสอนและให้คำแนะนำคุณครูที่ได้รับการประเมินให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนากิจกรรมออนไลน์ที่น่าสนใจอื่นๆอีก เช่น การจัดทำ  PLC ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้ครูได้ใช้แนวการสอนจากการอบรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   โดยการจัดตั้งกลุ่ม “PLC Boot Camp Thailand” ใน Facebook  ให้ครูมีพื้นที่สำหรับแบ่งปันความรู้ เทคนิคการสอน แบ่งปัน VDO สื่อการสอนผ่านออนไลน์  เป็นประโยชน์กับครูที่อยู่โรงเรียนขนาดเล็กและห่างไกล สร้างแนวคิดใหม่ๆ และพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษต่อไป