a group of vocational teachers and their trainer

ทีมงานฝ่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Programmes) ได้พัฒนาความร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ขยายออกไปในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับภาครัฐ หรือ เอกชน กระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษามากมาย

โครงการที่ผ่านมาของเรา