TO BE ADDED
A teaching class in the south

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เพื่อดำเนินการฝึกอบรมคณาจารย์ระดับประถมศึกษาในภาคใต้ โดยโครงการฝึกอบรมนี้ ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2555 และจากความสำเร็จที่ผ่านมา โครงการพัฒนาครูอาจารย์ในภาคใต้ ได้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2556

เนื่องจากสถานการณ์ในภาคใต้ของไทย ก่อให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงการฝึกอบรมที่มีคุณภาพสำหรับคณาจารย์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้ความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในขีดจำกัด ส่งผลต่อการศึกษาต่อ โอกาสในการทำงาน รวมถึงลดโอกาสในการร่วมมือกับภูมิภาคอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะฝึกอบรมครูอาจารย์ให้ได้รับทักษะต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถสอนนักเรียนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในโครงการนี้ มีครูอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษจากทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้งสิ้นกว่า 120 ท่าน ได้เข้าร่วมฝึกอบรม ผ่านหลักสูตรรูปแบบผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียน (face-to-face training) และการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วยแหล่งฝึกฝนด้วยตนเอง โดยระยะเวลาของหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 240 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 6 เดือน สิ่งที่ครูอาจารย์จะได้รับหลังจากจบหลักสูตร ได้แก่ การยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เนื้อหาหลักที่ใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ได้แก่ หลักสูตร LearnEnglish Pathways ของบริติช เคานซิล, หลักสูตร English for Teaching, หลักสูตร Primary Essentials และหลักสูตร Certificate in Secondary English Language Teaching โดยโครงการนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาครูระดับประถมศึกษา จากระดับความสามารถภาษาอังกฤษ A2 สู่ B1 (อ้างอิงโดย Common European Framework) พร้อมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน

หลักสูตรได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมในชั้นเรียน และสามารถเข้าถึงครูอาจารย์ที่ทำงานและอาศัยในพื้ันที่ที่มีอุปสรรคต่อการจัดชั้นเรียน