HSBC Kid Read 2015

บริติช เคานซิล ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี สร้างสรรค์โครงการ KidsRead เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใน 8 ประเทศในเอเชียคือ บังกลาเทศ ฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี ศรีลังกา ไต้หวัน เวียดนามและประเทศไทย อ่านหนังสือภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและพัฒนาภาษาอังกฤษ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เชาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและความรู้ใหม่ๆจากหนังสือภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงในระดับสากล กิจกรรมต่างๆในโครงการประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูสอนภาษาอังกฤษในหัวข้อต่างๆ เช่น เทคนิคการนำหนังสือนิทานภาษาอังกฤษมาใช้ในห้องเรียน หรือเทคนิคการสอนอ่านให้กับนักเรียน  และกิจกรรม Community Event สำหรับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไป ในสถานที่ชุมชนสาธารณะ  

โครงการ KidsRead เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2558 มีโรงเรียนหลักที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษา ขนาดเล็กและขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีนักเรียนกว่า 1,000 คนได้รับประโยชน์จากการร่วมโครงการนี้ 

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เราได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการอ่านนิทานสำหรับเยาวชน พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักเรียนและโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “KidsRead” ซึ่งถือเป็นบทสรุปความสำเร็จของโครงการซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ภายในงานเด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมฟังนิทานภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรจาก   บริติช เคานซิล และอาสาสมัครจากธนาคารเอชเอสบีซี รวมทั้งกิจกรรมศิลปะและงานประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับนิทาน  ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนั้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ช่วยให้เด็กๆได้รับความรู้ภาษาอังกฤษและได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง