มาตรฐานในการวัดระดับภาษา

ปัจจุบัน  ระบบการศึกษาไทยมีแนวคิดที่จะนำ     “กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป” หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) มาใช้เป็นกรอบการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ     บริติช เคานซิลจึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรมความรู้ในเรื่อง CEFR ให้กับคุณครูและบุคคลากรด้านการศึกษา

หลักสูตรอบรมมีเป้าหมายให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความรู้เบื้องต้นของกรอบมาตรฐานสากลแบบ CEFR   ให้สามารถนำไปปรับใช้จริงในห้องเรียน    ครูผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ระดับต่างๆของความสามารถในการใช้ภาษา   เพื่อนำไปการวิเคราะห์และประเมินระดับภาษาของนักเรียน     หลักสูตรจะช่วยการวางแผนการสอนในห้องเรียน  ออกแบบกิจกรรมที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR   รวมทั้งกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาระดับภาษาอังกฤษไปยังขั้นที่สูงขึ้น

ที่ผ่านมา บริติช เคานซิล ได้ดำเนินการฝึกอบรมความรู้ด้าน CEFR ให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศ  ควบคู่กับเทคนิคการสอนแบบมุ่งเน้นการสื่อสารในชั้นเรียน  (Communicative Language Teaching)

ทำให้กรอบแนวคิด CEFR กลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ  “กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป” หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่ 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง