English class for teenagers

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบันอิสระภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) เริ่มจัดตั้งโครงการเพื่อมอบทุนการศึกษาระยะเวลา 6 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายในการเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์กว่า 3,000 ท่าน เพื่อดำเนินการสอนวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษในอนาคต

ในปีแรกนี้ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากว่า 300 ทุน จะเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษกับบริติช เคาซิล ตามศูนย์การศึกษา 4 แห่งด้วยกัน คือกรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี และนครศรีธรรมราช เนื้อหาของหลักสูตรภาษาอังกฤษนี้ทางบริติช เคานซิลไม่เพียงเน้นย้ำไปที่การสอนภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่ยังเน้นวิธีการใช้ภาษาอังกฤษและสื่อการสอนในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในแต่ละสาขาที่เลือกไว้ตามคุณสมบัติของนักศึกษาโดยใช้หลักเกณฑ์ของ PGCE (Professional Graduate Diploma in Education) นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ (รวมถึงสหราชอาณาจักร) 

หลักสูตรเร่งรัดนี้รองรับการเรียนกับอาจารย์โดยตรง (face-to-face) และเสริมด้วยการเรียนด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ที่ออกแบบโดยบริติช เคานซิล จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา หลักสูตรดังกล่าวออกแบบขึ้นเพื่อเสริมความพร้อมแก่นักศึกษาที่จะศึกษาต่อระยะเวลากว่า 2 ปี