ส่วนงานโครงการภาษาอังกฤษ

บริติช เคานซิล เป็นองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราทางานกับประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษา และภาคประชาสังคม โดยบริติช เคานซิลถูกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร โดยส่วนงาน English Programmes มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษา ทั้งในด้านงานวิชาการ การพัฒนาคุณภาพครู สร้างความสามารถของครูและนักเรียนในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาสาหรับประเทศไทย โดยยึดมั่นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4 ขององค์การสหประชาชาติ

เกี่ยวกับทุน 

บริติช เคานซิลต้องการที่จะเพิ่มช่องทางในการพัฒนาทักษะทางวิชาการและการสอนภาษาอังกฤษของคุณครูในประเทศไทยให้มีการเข้าถึงเว็บไซต์ Teaching English ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการเข้าร่วมหลักสูตร MOOCs และการเข้าร่วม Global Webinar ด้วยทุน Enabling Fund ของบริติช เคานซิล มูลค่า ทุนละ 100,000 บาท รวมทั้งหมด 4 ทุน โดยบริติช เคานซิล ยินดีเชิญเครือข่ายครู สมาคม ชมรม หรือสำนักงานพื้นที่การศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษาและ/หรือมัธยมศึกษา ที่มีครู ครูฝึกสอน และนักศึกษาครูไม่ต่ากว่า 300 ท่านในเครือข่าย

ทุนนี้จะถูกมอบให้ และต้องถูกดำเนินการใช้ภายในระยะเวลา 12 เดือน โดยต้องมีเอกสารรายงานผลการได้รับทุนเป็นภาษาอังกฤษหลักจากสิ้นสุดโครงการ โดยทุนนี้จะถูกมอบให้กับองค์กรหรือเขตพื้นที่การศึกษาของผู้สมัครหลักที่ได้รับมอบทุน

ผู้ที่สามารถรับทุนได้

บริติช เคานซิล กำลังมองหาผู้สมัครที่มีครูในเครือข่ายไม่ต่ำกว่า 300 คน สังกัดภายใต้หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งอาจเป็น

  • เครือข่ายโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษา (สังกัดรัฐหรือเอกชน)
  • เครือข่ายการศึกษานอกระบบ
  • เครือข่ายครู เครือข่ายครูออนไลน์
  • สมาคมครู
  • สถาบันอุดมศึกษา

 วันที่สำคัญ

วันที่

กิจกรรม

25 เมษายน 2567 งานเปิดตัวและให้ข้อมูลทุนออนไลน์
19 พฤษภาคม 2567 วันสุดท้ายที่สามารถยื่นสมัครทุนได้
1 กรกฎาคม 2567 วันเริ่มกิจกรรมโครงการ
31 มีนาคม 2568

วันสิ้นสุดกิจกรรมโครงการ

 โปรดทราบว่าวันที่ในตารางนี้เป็นเพียงบางส่วนของวันที่สำคัญ โปรดศึกษาวันที่และข้อมูลอื่น ๆ ได้ในเอกสารแนบด้านล่าง

หากท่านต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TeachingEnglish โปรดคลิ๊กที่นี่