Initial English Teacher Education at Rajabhat Universities in Thailand

ที่มาของโครงการ

ภาษาอังกฤษในระบบการศึกษา

งานของบริติช เคานซิลในด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระบบ มีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษ เราเชื่อว่าการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสทางวิชาการและอาชีพ และช่วยให้ผู้คนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในสังคมโลก การวิจัยและนวัตกรรมของเราร่วมกับพันธมิตรในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศเป็นหลักฐานว่า 'สิ่งที่ใช้ได้ผล' ในการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และมีส่วนช่วยในการพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั่วโลก เราสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ภาษาในโลกที่มีหลายภาษา ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการศึกษาภาษาที่มีคุณภาพไม่แบ่งแยกและมีความเท่าเทียมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติข้อที่ 4

เกี่ยวกับงานวิจัย

ครูเป็นหัวใจสำคัญในการตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้เด็กและเยาวชนสามารถอยู่ร่วมกับและรับมือกับความท้าทายระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการศึกษาของครูดังกล่าวจึงมีความสำคัญสูงสุดเช่นกัน (Darling-Hammond, 2017) เช่นเดียวกับการวิจัยคุณภาพสูงด้านการปฏิบัติ (Tatto, 2021) สิ่งนี้ใช้ได้กับการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวง ครู และนักการศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา พบว่ามีความท้าทายบางประการเกี่ยวกับคุณภาพของครู ความเชื่อมโยงระหว่างความเข้าใจทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และประเภทของระบบสนับสนุนนักศึกษาครูก่อนเข้าสู่ระบบการสอน

ในปี พ.ศ. 2565 บริติช เคานซิล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ทำวิจัยระหว่างประเทศร่วมกันเพื่อสืบค้นความเข้าใจในสถานการณ์ของการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ การเรียนการสอน และผลกระทบของแนวปฏิบัติการสอน ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาการศึกษาครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ การพัฒนาครู และการพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศไทยในอนาคต