เรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมั่นคงกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ เราจึงได้รับการยอมรับในฐานะหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์สำหรับโครงการร่วมมือด้านต่างๆ

นอกจากความไว้วางใจจากทางภาครัฐแล้ว เรายังมีความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ ที่มีพันธสัญญาร่วมกันในเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บริติช เคานซิลได้ร่วมงานกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างใกล้ชิดในการจัดโครงการที่สนับสนุนนโยบายทางการศึกษาต่างๆของประเทศไทย เช่น การส่งเสริมสะเต็มศึกษาและการพัฒนาความเป็นผู้นำโรงเรียน

Going Global Conference

งานสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาและงานด้านวิทยาศาสตร์

เราให้ความสำคัญกับงานด้านการศึกษาและสนับสนุนการร่วมเจรจาด้านนโยบายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเป็นนานาชาติในระดับอุดมศึกษา

งานสนับสนุนด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

บริติช เคานซิลให้ความสำคัญด้านทักษะในการประกอบวิชาชีพ เราได้ร่วมงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มพูนทักษะและเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาและวิชาชีพให้บุคลากรของอาชีวศึกษา

โครงการเพื่อการพัฒนาครู

ข่าวดี! สำหรับครูและนักเรียนทั่วประเทศ ด้วย บริติช เคานซิล จับมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน จัดตั้งโครงการเพื่อการพัฒนาครู ต่อยอดความรู้สู่ความสำเร็จที่แท้จริง