a group of vocational teachers and their trainer

เกี่ยวกับงานสนับสนุนด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

บริติช เคานซิลให้ความสำคัญด้านทักษะในการประกอบวิชาชีพ โดยเราได้ร่วมงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมถึงภาคเอกชนเพื่อเพิ่มพูนทักษะและเพิ่มศักยภาพทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและทักษะวิชาชีพให้กับบุคลากรในแวดวงอาชีวศึกษา เราได้ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับสถาบันอาชีวศึกษาสำหรับการก้าวสู่ความเป็นสากล และพร้อมที่จะผลิตบุคลากรคุณภาพสำหรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านโครงการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวืทยาลัยในสหราชอาณาจักร

โครงการของเรา

โครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

โครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลเป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปี 2557 – 2558 จากทุนสนับสนุน UK-ASEAN Knowledge Partnership Funding เป้าหมายหลักของโครงการจะเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษาในระยะยาว การพัฒนาโครงการนี้เป็นการสนับสนุนบุคลากรในแวดวงอาชีวศึกษาในทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติสู่ความเป็นผู้นำผ่านพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยเฉพาะการพัฒนาวิชาชีพ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิค ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประชาคมอาเซียนและทั่วโลก 

การประชุมผู้นำอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันและความเป็นสากล

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมมือกับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบริติช เคานซิล ในการจัดประชุมผู้นำอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหัวข้อ “The High Official Meeting on SEA-TVET: Working Together Towards Harmonisation and Internationalisation” ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการกำหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพร่วมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการอาชีวศึกษาของแต่ละประเทศได้มาประชุมร่วมกันเพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของภูมิภาค

In this section