New enterprise and entrepreneurship education themes

บริติช เคานซิลให้ความสำคัญกับทักษะในการประกอบวิชาชีพ เราได้ร่วมงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะรวมทั้งเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในแวดวงอาชีวศึกษาและผู้เรียน 

ในปี 2558-2560 บริติช เคานซิลได้นำความเชี่ยวชาญของสหราชอาณาจักรมาช่วยพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและจัดอบรมให้กลุ่มครูแกนนำ  ‘โครงการพัฒนาหลักสูตร Entrepreneurship มาตรฐานสากลในสถาบันอาชีวศึกษาไทยเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศเป็นสังคมผู้ประกอบการ’ นี้ได้รับรางวัล UK National Enterprise Educators Award ประเทศทีมอาชีวศึกษาประจำปี 2560 

สถานศึกษานำร่อง 5 แห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำหลักสูตรไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละแห่ง และอบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาอื่นทั่วประเทศ

“สิ่งที่ชอบมากที่สุดในหลักสูตรนี้ คือเรื่องของการสร้าง Mindset สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ของอาชีวะเราไม่เคยมีเลย พอมีตัวนี้เข้ามาเรารู้เลยว่าการที่จะทำให้เด็กมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการนั้น เราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาก่อน เมื่อเด็กเกิดแรงบันดาลใจแล้ว สิ่งอื่นๆ ก็จะตามมา”

อาจารย์ประทิน เลี่ยนจำรูญ วิทยาลัยเทคนิคพังงา

สถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาพันธมิตรในสหราชอาณาจักร

วิทยาลัยเทคนิคพังงา South Eastern Regional College (SERC)
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี Grŵp Llandrillo Menai (GLLM)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน Hertford Regional College (HRC)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในการศึกษาไทย และดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับโครงการ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ด้าน STEM ในหลักสูตรอาชีวศึกษา