เกี่ยวกับโครงการ

ในสภาวะการแข่งขันอย่างเข้มข้นในระดับสากล และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว กำลังคน (workforce) ด้านนวัตกรรมและพลเมืองที่เป็นมีความรู้ด้านนวัตกรรมและทักษะแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 21  นับเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ  ดังนั้น ประเทศที่พัฒนาแล้วหลาย ๆ ประเทศได้สร้างกำลังคนด้านนวัตกรรมและพลเมืองที่มีทักษะแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน นอกเหนือจากการพัฒนาความเข้าใจด้านเนื้อหาวิชา การเรียนรู้ในศวรรษที่ 21 ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้จากในชั้นเรียนสู่ชีวิตจริงและการทำงาน นอกจากนี้ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องพัฒนาผู้เรียนในด้านนวัตกรรมควบคู่กับการทำนุบำรุงวัฒนธรรม ค่านิยม และขนบธรรมเนียมต่าง ๆ

บริติช เคานซิล ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ภายใต้โครงการทุน Newton Fund ในการพัฒนาความรู้ด้าน STEM ในหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ โดยผ่านการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และ อาชีวศึกษา 

In this section