Going Global Partnerships เป็นการทำงานร่วมกันในระดับนานาชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านศึกษาระดับอุดมศึกษา เทคนิคศึกษาและอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ และผู้เรียน 

โครงการนี้สนับสนุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ผู้กำหนดนโยบายการศึกษา องค์กรภาคประชาสังคม และพันธมิตรอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรและทั่วโลก

โครงการส่งเสริมในด้าน

  • การสร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีกับพันธมิตรระหว่างประเทศ
  • สำรวจหัวข้อความต้องการต่างๆ เช่น การศึกษาข้ามชาติ การมีส่วนร่วมของนายจ้าง และอื่นๆ ผ่านการประชุมสัมมนาออนไลน์ การพูดคุยเรื่องนโยบาย กิจกรรม และกลุ่มการเรียนรู้ 
  • พัฒนาความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนทุนนำร่องหรือทุนในระยะเริ่มต้นสำหรับพันธมิตรด้านการวิจัยโดยเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาธารณสุข และสาขาวิชาอื่นๆ
  • การเข้าถึงเงินทุนสนับสนุนเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพ ความมีส่วนร่วมและนวัตกรรมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา เทคนิคศึกษาและอาชีวศึกษา

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Going Global Partnerships เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

กิจกรรมโครงการ See our Going Global Partnerships ในประเทศไทย