Newton Fund มีเป้าหมายในการใช้ศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมของสหราชอาณาจักรในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้กับประเทศพันธมิตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเป็นหลัก ทุนนี้มีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการวิจัยซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ทุน Newton Fund ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และเป็นส่วนหนึ่งของเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาจากสหราชอาณาจักร (UK's Official Development Assistance: ODA) ประกอบไปด้วยทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรมูลค่ากว่า 735,000,000  ปอนด์ เป็นระยะเวลา 7 ปี ร่วมกับเงินสนับสนุนจากประเทศในความร่วมมือต่างๆ

กิจกรรมของ Newton Fund ครอบคลุมถึงสามกลุ่มเป้าหมายหลัก ดังนี้

  • ทรัพยากรมนุษย์: เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้กับประเทศในความร่วมมือ
  • งานวิจัย: ความร่วมมือด้านงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนา
  • การถ่ายทอดงานวิจัย: สร้างแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นโจทย์ท้าทายในด้านการพัฒนา และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบนวัตกรรม

บริติช เคานซิล ประเทศไทย เป็นหนึ่งในพันธมิตรของ UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) ที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทุน Newton Fund ในประเทศไทย ปัจจุบันเราทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยในแวดวงของการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานสภาการนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สอวช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการ หน่วยงานพันธมิตร สถานะ
Impact Scheme วช. ปิดรับสมัคร
Institutional Links สป.อว. และ วช. ปิดรับสมัคร

รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโอกาสของด้านการศึกษา ทุนวิจัย และการอบรมของบริติช เคานซิล ประเทศไทย กดติดตามได้ที่ CONNECT Academics Network

สำหรับข้อมูลโครงอื่นๆ ภายในทุน Newton Fund กดติดตามได้ผ่านทวิตเตอร์ Newton Fund twitter และรับข่าวสารประจำเดือนเพิ่มเติมจาก Newton Fund Bulletin

ติดต่อ

สอบถามข้อมูลทุน Newton Fund ได้ที่อีเมล newtonfund@britishcouncil.or.th

In this section

Researcher Links

โครงการ Researcher Links เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยสร้างเครือข่ายนานาชาติร่วมกันเพื่อเป็นบันไดสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไป

Newton Picture 1

Professional Development Programme

จัดตั้งเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางจากประเทศไทย (นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัย 5-15 ปี) เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง