Newton Fund มีเป้าหมายในการใช้ศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมของสหราชอาณาจักรในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้กับประเทศพันธมิตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเป็นหลัก ทุนนี้มีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการวิจัยซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ทุน Newton Fund ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และเป็นส่วนหนึ่งของเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาจากสหราชอาณาจักร (UK's Official Development Assistance: ODA) ประกอบไปด้วยทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรมูลค่ากว่า 735,000,000  ปอนด์ เป็นระยะเวลา 7 ปี ร่วมกับเงินสนับสนุนจากประเทศในความร่วมมือต่างๆ

กิจกรรมของ Newton Fund ครอบคลุมถึงสามกลุ่มเป้าหมายหลัก ดังนี้

  • ทรัพยากรมนุษย์: เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้กับประเทศในความร่วมมือ
  • งานวิจัย: ความร่วมมือด้านงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนา
  • การถ่ายทอดงานวิจัย: สร้างแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นโจทย์ท้าทายในด้านการพัฒนา และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบนวัตกรรม

บริติช เคานซิล ประเทศไทย เป็นหนึ่งในพันธมิตรของ UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) ที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทุน Newton Fund ในประเทศไทย ปัจจุบันเราทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยในแวดวงของการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานสภาการนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สอวช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการ หน่วยงานพันธมิตร สถานะ
Impact Scheme วช. เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 15 มิ.ย. 2563 (เวลา 12:00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร)
Institutional Links สป.อว. และ วช. เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 12 มิ.ย. 2563 (เวลา 16:00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร)

รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโอกาสของด้านการศึกษา ทุนวิจัย และการอบรมของบริติช เคานซิล ประเทศไทย กดติดตามได้ที่ CONNECT Academics Network

สำหรับข้อมูลโครงอื่นๆ ภายในทุน Newton Fund กดติดตามได้ผ่านทวิตเตอร์ Newton Fund twitter และรับข่าวสารประจำเดือนเพิ่มเติมจาก Newton Fund Bulletin

ติดต่อ

สอบถามข้อมูลทุน Newton Fund ได้ที่อีเมล newtonfund@britishcouncil.or.th

In this section

Researcher Links

โครงการ Researcher Links เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยสร้างเครือข่ายนานาชาติร่วมกันเพื่อเป็นบันไดสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไป

Newton Picture 1

Professional Development Programme

จัดตั้งเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางจากประเทศไทย (นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัย 5-15 ปี) เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง