ทุนวิจัยจากสหราชอาณาจักร Newton Fund

เกี่ยวกับทุนวิจัย  Newton Fund 

ทุนวิจัย Newton Fund เป็นทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรมูลค่ากว่า 735,000,000  ปอนด์ ระยะเวลา 7 ปี และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557

Newton Fund เป็นทุนวิจัยที่จะสามารถใช้ศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมของสหราชอาณาจักรในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้กับประเทศพันธมิตรโดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการวิจัยที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

บริติช เคานซิลประเทศไทยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทุน Newton Fund  โดยทำงานร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โครงการต่างๆภายใต้ Newton Fund ที่ดำเนินการโดยบริติช เคานซิลและองค์กรพันธมิตรมีดังนี้

โครงการ พันธมิตร
Researcher Links สกว.
Institutional Link  สกอ. สกว. และ สวทน.
PhD Placement สกว.
Professional Development and Engagement สกว.
STEM Education  สสวท. สอศ. และ สพฐ. 

โดยโครงการวิจัยมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาของประเทศไทย อันได้แก่

1. สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิศวกรรม
5. เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร
6. สุขภาพ และการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร 

นับตั้งแต่ปีแรกที่ดำเนินโครงการ เราสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมากกว่า 70 สถาบัน อาทิ University of Manchester กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ  Imperial College London กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการดำเนินการโครงการ Newton Fund เป็นต้น  และมีผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นต้น 

เปิดรับสมัครทุน

โครงการที่เปิดรับ เกี่ยวกับโครงการ ลิงค์ไปหน้าข้อมูล ปิดรับสมัคร

Researcher Links: Travel grants 2017/18

เปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ในประเทศไทยเพื่อเดินทางไปทำวิจัยระดับนานาชาติที่สหราชอาณาจักร 

สมัครวันนี้

สมัครวันนี้ถึง 13 มิถุนายน 2560 เวลา 16:00 UK time

Researcher Links: Workshops 2017/18

เปิดรับสมัครนักวิจัยทั้งจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยสร้างเครือข่ายนานาชาติร่วมกันผ่านทุนสนับสนุนอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

สมัครวันนี้

สมัครวันนี้ถึง 13 มิถุนายน 2560 เวลา 16:00 UK time

Institutional Links 2017/18

เปิดรับสมัครโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันจากประเทศไทยและสหราชอาณาจักร

สมัครวันนี้

สมัครวันนี้ถึง 13 มิถุนายน 2560 เวลา 16:00 UK time

สมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ภายใต้ทุน Newton Fund Researcher Links

หัวข้อการอบรม วันที่ ลิงค์ใบสมัคร

หัวข้อ: Learning without borders: exploiting the affordances of mobile technologies for learning in marginalised, remote and non-formal settings
จัดโดย University of Hull และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3-8 ธันวาคม 2560 http://thailandnewton.weebly.com 

Thailand Proposal Writing Workshop

ดาวน์โหลดข้อมูล Official Development Assistance (ODA) และการเขียนขอทุนวิจัย โดย Dr. Claire McNulty จาก Newton Fund Day ได้ที่นี่

ติดต่อ

ติดต่อโครงการ Newton Fund ได้ที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมลล์ newtonfund@britishcouncil.or.th 

In this section

โครงการ Researcher Links

โครงการ Researcher Links เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยสร้างเครือข่ายนานาชาติร่วมกันเพื่อเป็นบันไดสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไป

Professional Development Programme

จัดตั้งเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางจากประเทศไทย (นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัย 5-15 ปี) เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

Newton Picture 1