Newton Fund มีเป้าหมายในการใช้ศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมของสหราชอาณาจักรในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้กับประเทศพันธมิตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเป็นหลัก ทุนนี้มีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการวิจัยซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ทุน Newton Fund ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และเป็นส่วนหนึ่งของเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาจากสหราชอาณาจักร (UK's Official Development Assistance: ODA) ประกอบไปด้วยทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรมูลค่ากว่า 735 ล้านปอนด์ เป็นระยะเวลา 7 ปี ร่วมกับเงินสนับสนุนจากประเทศในความร่วมมือต่างๆ

กิจกรรมของ Newton Fund ครอบคลุมถึงสามกลุ่มเป้าหมายหลัก ดังนี้

  • ทรัพยากรมนุษย์: เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้กับประเทศในความร่วมมือ
  • งานวิจัย: ความร่วมมือด้านงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนา
  • การถ่ายทอดงานวิจัย: สร้างแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นโจทย์ท้าทายในด้านการพัฒนา และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบนวัตกรรม

บริติช เคานซิล เป็นหนึ่งในพันธมิตรของ UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) ที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทุน Newton Fund ในประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยในแวดวงของการศึกษาและวิทยาศาสตร์ โดยปัจจุบันดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

ติดตามข่าวสาร

ข้อมูลทุกโครงการภายใต้ทุน Newton Fund ติดตามเวปไซต์ Newton Fund-GCRF
  ติดตามผ่านทวิตเตอร์ Newton Fund twitter
ข้อมูลโครงการด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ โดยบริติช เคานซิล ประเทศไทย รับข่าวสารผ่าน Higher Education and Science E-newsletter

ติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนกการศึกษาและวิทยาศาสตร์ บริติช เคานซิล

In this section

Researcher Links

โครงการ Researcher Links เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยสร้างเครือข่ายนานาชาติร่วมกันเพื่อเป็นบันไดสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไป

Newton Picture 1

Professional Development Programme

จัดตั้งเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางจากประเทศไทย (นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัย 5-15 ปี) เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง