Researcher Links เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Newton Fund ที่สนับสนุนด้านการวิจัยเสรีระดับนานาชาติ โครงการ Researcher Links เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยสร้างเครือข่ายนานาชาติร่วมกันผ่านทุนสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) และทุนสนับสนุนการเดินทาง (travel grant) โดยในโครงการประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโสทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษากับนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นบันไดที่นำไปสู่การทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างสองประเทศซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไป

Researcher Links เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 ใน 15 ประเทศทั่วโลก โดยสร้างประโยชน์ให้แก่นักวิจัยมาแล้วหลายพันคน ทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และโครงการต่างๆ ในระดับนานาชาติซึ่งสืบเนื่องมาจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงเริ่มแรก 

สำหรับประเทศไทย บริติช เคานซิล ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อดำเนินโครงการวิจัยซึ่งมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาของประเทศไทย อันได้แก่ 

  • สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  • วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิศวกรรม
  • เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร 
  • สุขภาพ และการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร

ทุนวิจัยในโครงการ