เกี่ยวกับ Researcher Links: Workshop

บริติช เคานซิล ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ Researcher Links: Workshop ซึ่งเป็นทุนจัดการประชุมปฏิบัติการ โดยนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมกับนักวิจัยอาวุโสที่สหราชอาณาจักร 

การประชุมปฏิบัตินี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยสร้างเครือข่ายนานาชาติร่วมกันผ่านทุนสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาของไทย ทั้งสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆระดับโลก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง