เกี่ยวกับ Researcher Links: Workshop

บริติช เคานซิล ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ทุน Newton Fund เปิดรับสมัครทุนจัดการประชุมปฏิบัติการ โดยนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมกับนักวิจัยอาวุโสที่สหราชอาณาจักร 

Researcher Link Workshop เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยสร้างเครือข่ายนานาชาติร่วมกันผ่านทุนสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาของไทย ทั้งสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

การประชุมปฏิบัติการเป็นการรวมตัวของนักวิจัยรุ่นใหม่จากสหราชาอาณาจักรและประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆระดับโลก 

ทุน Researcher Links: Workshop

หน่วยงานสนับสนุนฝ่ายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
มุลค่าทุน

International travel: £1000

Domestic travel: £150

Subsistence costs per person per day: £70

Event costs per person per day: £30

Additional workshop costs: £2200 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

o Physical Science & Engineering & Infrastructure

o Agriculture, food, and nutrition

o Demographic change and migration

o Health & Life Sciences

o Education research and innovation for development

o Humanity and Social Sciences

Other considerations

Given the importance of expanding collaboration among researchers, applicants are asked to explain how they plan to foster collaboration through the International Research Network.

The International Research Network (IRN) programme provides an excellent opportunity for establishing and strengthening collaborations between researchers in Thailand and foreign countries by providing a mobility fund to support Thai Ph.D. students to do research in an overseas laboratory and the exchange of postdoc researchers. In addition, in order to motivate the Thai academic institutes efficiently and contribute a wider international network for future collaborations, the IRN programme supports communications and visiting activities between collaborating researchers from Thailand and abroad, such as; having joint workshops, conferences and joint publications, or inviting other lecturers to join the team. This programme will create an opportunities for exchange of researchers and students, and facilitate more collaborations by allowing regular visits between collaborating institutes.

 การรับสมัคร

** ขณะนี้ ปิดการรับสมัครทุนแล้ว **