เกี่ยวกับ Researcher Links: Workshop

Researcher Link Workshop เป็นทุนจัดการประชุมปฏิบัติการ โดยนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมกับนักวิจัยอาวุโสที่สหราชอาณาจักร การประชุมปฏิบัติการนี้จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยสร้างเครือข่ายนานาชาติร่วมกันผ่านทุนสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาของไทย ทั้งสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

Researcher Link Workshop เป็นการรวมตัวของนักวิจัยรุ่นใหม่จากสหราชาอาณาจักรและประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆระดับโลก 

การสมัครทุน

** ปิดรับสมัครโครงการ Researcher Links: Workshops **

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง