Newton Fund Lab

เกี่ยวกับ Researcher Links: Travel Grant

บริติช เคานซิล ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ทุน Newton Fund ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ Researcher Links: Travel Grant ประจำปี 2017/18 ซึ่งเป็นการสนับสนุนเงินค่าเดินทางแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในประเทศไทยเพื่อเดินทางไปทำวิจัยระดับนานาชาติที่สหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งในอนาคต พร้อมเพิ่มพูนศักยภาพและต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพนักวิจัย 

ทุนสนับสนุนการเดินทาง (Travel Grant) เป็นทุนไปทำวิจัยในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาของไทย ทั้งสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการวิจัย ซึ่งนับเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะสร้างประโยชน์แก่ผู้ทำวิจัยและสังคมในวงกว้างอย่างมหาศาล

การรับสมัคร

** ขณะนี้โครงการ Researcher Links: Travel grants ปิดการรับสมัครแล้ว **

ประกาศผลผู้สมัครรอบปี 2017/18

ดาวน์โหลดผู้ได้รับคัดเลือกทุน Researcher Links: Travel grants 2017/18 ด้านล่าง

ติดต่อโครงการ Newton Fund ได้ที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมล newtonfund@britishcouncil.or.th 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง