Newton Fund Lab

เกี่ยวกับ Researcher Links: Travel Grant

บริติช เคานซิล ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ Researcher Links: Travel Grant ซึ่งเป็นการสนับสนุนเงินค่าเดินทางแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในประเทศไทยเพื่อเดินทางไปทำวิจัยระดับนานาชาติที่สหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 6 เดือน

โดยเปิดรับในสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาของไทย ทั้งสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งในอนาคต พร้อมเพิ่มพูนศักยภาพและต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพนักวิจัย 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง