เกี่ยวกับ Researcher Links: Travel Grant

บริติช เคานซิล ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ทุน Newton Fund ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ Researcher Links: Travel Grant ประจำปี 2559/60 ซึ่งเป็นการสนับสนุนเงินค่าเดินทางแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในประเทศไทยเพื่อเดินทางไปทำวิจัยระดับนานาชาติที่สหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งในอนาคต พร้อมเพิ่มพูนศักยภาพและต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพนักวิจัย 

ทุนสนับสนุนการเดินทาง (Travel Grant) เป็นทุนไปทำวิจัยในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาของไทย ทั้งสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการวิจัย ซึ่งนับเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะสร้างประโยชน์แก่ผู้ทำวิจัยและสังคมในวงกว้างอย่างมหาศาล

ทุน Researcher Links: Workshop

หน่วยงานสนับสนุนฝ่ายไทย     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลา

1 เดือน - 6 เดือน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Proposals from the Health and Life Sciences will be prioritised but the call is also open to proposals from the Humanities, Social Sciences, Physical Sciences and Engineering.

การรับสมัคร

** ขณะนี้ ปิดการรับสมัครทุนแล้ว **