โครงการอบรม Professional Development  จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริติช เคานซิล เพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางจากประเทศไทย(นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัย 5-15 ปี) เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  และพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน และ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานโครงการ เจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศที่ทำงานในสถาบันวิจัย และในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานทุนวิจัย และพัฒนาการร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โครงการ Professional Development for Midcareer Researchers และ Professional Development for Project Officers 2016/17 ปิดรับสมัครแล้ว

ทุนภายใต้โครงการ