เกี่ยวกับโครงการ

โครงการอบรม Professional Development for Midcareer Researchers จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริติช เคานซิล เพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางจากประเทศไทย (นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัย 5-15 ปี) เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  และพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร

  • หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรในกรุงเทพฯ เป็นเวลา 3 วัน สองรอบ และฝึกอบรมในสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 5 วัน

เนื้อหาหลักสูตร

  • การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีขนาดใหญ่ใหญ่และมีความซับซ้อน
  • การพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยนานาชาติอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
  • การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • การทำงานวิจัยให้เป็นจริงและยั่งยืน

ประกาศผลผู้รับคัดเลือก

ประกาศรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกสำหรับเข้าอบรมด้านล่าง ผู้รับคัดเลือกต้องส่งอีเมล์ยืนยันประสงค์เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 ที่ newtonfund@britishcouncil.or.th