Newton Professional Development 1

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการอบรม Professional Development for Midcareer Researchers จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริติช เคานซิล เพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางจากประเทศไทย (นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัย 5-15 ปี) เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  และพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร

  • หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรในกรุงเทพฯ เป็นเวลา 3 วัน สองรอบ และฝึกอบรมในสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 5 วัน

เนื้อหาหลักสูตร

  • การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีขนาดใหญ่ใหญ่และมีความซับซ้อน
  • การพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยนานาชาติอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
  • การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • การทำงานวิจัยให้เป็นจริงและยั่งยืน

การรับสมัคร

** ขณะนี้ ปิดการรับสมัครเข้าอบรมแล้ว **

Newton Professional Development 3