Newton Fund Institutional Links

เกี่ยวกับ Institutional Links

Institutional Links เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ทุนนี้มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาในระดับนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานดังต่อไปนี้: 

 • เริ่มต้นและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานรัฐ และ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
 • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและความรู้การวิจัย
 • สร้างศูนย์ท้องถิ่นสำหรับการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 

Institutional Links 2019/20 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !

บริติช เคานซิลร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเปิดรับสมัครทุน Institutional Links เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร

ระยะเวลาของทุน : 12 เดือน

มูลค่าทุน: £50,000 - £100,000

ลำดับความสำคัญ: 10 หัวข้อ

 

S-Curve Industries

 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมดิจิตอล
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

เกณฑ์การรับสมัคร

 

เกณฑ์การสมัครอื่นๆ สามารถดูได้จากเอกสารแนะนำการสมัคร

ปิดการรับสมัคร

9 สิงหาคม 2562, 16.00 น. เวลาสหราชอาณาจักร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง