Newton Fund Institutional Links

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ Institutional Links (IL) เป็นทุนที่ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยด้านการทำวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยภายใต้เงินทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและความท้าทายในการพัฒนาประเทศ เช่น ด้านสภาพอากาศ การเข้าถึงสวัสดิการสุขภาพ ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน

ทุน IL มอบทุนให้โครงการวิจัยที่มีเป้าหมายครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้:

  • โครงการวิจัยที่ต้องการเริ่มสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างแวดวงวิชาการและสถาบันคู่ความร่วมมือกับสหราชอาณาจักร
  • โครงการวิจัยที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิจัย
  • โครงการวิจัยที่ก่อตั้งศูนย์การพัฒนาท้องถิ่นสำหรับการดำเนินงานและกิจกรรมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศคู่ความร่วมมือ

โอกาสเปิดรับสมัครทุน Institutional Links 2562/2563

ปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุน IL ปี 2562/2563 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการรับคัดเลือกในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562

ความร่วมมือของเรา

ตั้งแต่ริเริ่มโครงการ IL บริติช เคานซิล ได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่างๆ ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คู่ความร่วมมือโครงการวิจัย ปี 2558 - 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เดิมชื่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติสำหรับปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ สป.อว. ยังมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยกระดับทักษะแรงงาน และสนับสนุนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

คู่ความร่วมมือโครงการวิจัย ปี 2558 และ 2563

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เดิมชื่อ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในด้านการสนับสนุนและแนะแนวทางนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้ง สอวช. ยังมีหน้าที่ในการจัดสรรและบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คู่ความร่วมมือโครงการวิจัย ปี 2559 - ปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เดิมชื่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในการคิดและวางแนวทางนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยเฉพาะด้านการบริหารนโยบายและการจัดสรรค์งบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุนทุน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง