Newton Fund Institutional Links

เกี่ยวกับ Institutional Links

Institutional Links เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ทุนนี้มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาในระดับนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานดังต่อไปนี้: 

  • เริ่มต้นและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานรัฐ และ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
  • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและความรู้การวิจัย
  • สร้างศูนย์ท้องถิ่นสำหรับการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 

ประกาศผลโครงการที่ได้รับคัดเลือก

ดาวน์โหลดโครงการที่ได้รับทุน Institutional Links 2018/19 ด้านล่าง

ติดต่อโครงการ Newton Fund ได้ที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมล newtonfund@britishcouncil.or.th 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง