Newton Fund Researcher Links

เกี่ยวกับโครงการ

Institutional Links เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ทุนนี้มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาในระดับนโยบาย 

Institutional Links มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานดังต่อไปนี้: 

•เริ่มต้นและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานรัฐ และ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย

•สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและความรู้การวิจัย

•สร้างศูนย์ท้องถิ่นสำหรับการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 

เปิดรับสมัคร

** โครงการ Institutional Links-TRF ปี 2017/18 ปิดรับสมัครแล้ว **

ติดต่อโครงการ Newton Fund ได้ที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมล newtonfund@britishcouncil.or.th 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง