Newton Fund Institutional Links

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ Institutional Links (IL) เป็นทุนที่ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยด้านการทำวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยภายใต้เงินทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและความท้าทายในการพัฒนาประเทศ เช่น ด้านสภาพอากาศ การเข้าถึงสวัสดิการสุขภาพ ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน

ทุน IL มอบทุนให้โครงการวิจัยที่มีเป้าหมายครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้:

  • โครงการวิจัยที่ต้องการเริ่มสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างแวดวงวิชาการและสถาบันคู่ความร่วมมือกับสหราชอาณาจักร
  • โครงการวิจัยที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิจัย
  • โครงการวิจัยที่ก่อตั้งศูนย์การพัฒนาท้องถิ่นสำหรับการดำเนินงานและกิจกรรมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศคู่ความร่วมมือ

เปิดรับสมัครทุน Institutional Links 2563/2564

ปิดรับสมัครโครงการทุนวิจัย หน่วยงานไทยสนับสนุนสองหน่วยงานคือ

  1. สำนักปลัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
  2. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ความร่วมมือของเรา

ตั้งแต่ริเริ่มโครงการ IL บริติช เคานซิล ได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่างๆ ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

คู่ความร่วมมือโครงการวิจัย ปี 2558 - ปัจจุบัน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เดิมชื่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติสำหรับปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ สป.อว. ยังมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยกระดับทักษะแรงงาน และสนับสนุนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่ความร่วมมือโครงการวิจัย ปี 2563 (ปัจจุบัน)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบของทุนวิจัย โดยมีเป้าหมายให้งานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศได้รับการส่งเสริม ต่อยอด และถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการจัดตั้งและประเมินจริยธรรมในการวิจัย และการประกาศกิตติคุณและมอบรางวัลยกย่องบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำงานในด้านวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

คู่ความร่วมมือโครงการวิจัย ปี 2558 และ 2562

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เดิมชื่อ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในด้านการสนับสนุนและแนะแนวทางนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้ง สอวช. ยังมีหน้าที่ในการจัดสรรและบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

คู่ความร่วมมือโครงการวิจัย ปี 2559 - 2562

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เดิมชื่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในการคิดและวางแนวทางนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยเฉพาะด้านการบริหารนโยบายและการจัดสรรค์งบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุนทุน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง