โครงการปริญญาเอกภายใต้ Newton Fund มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในตัวบุคคลากรรวมถึงการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนผ่านทุนการศึกษาปริญญาเอก โอกาสดังกล่าวจะสร้างโอกาสจากตัวบุคคลไปสู่สถาบันการศึกษาเพื่อให้ทั้ง 2 ประเทศสามารถสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคตผ่านเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนการศึกษานี้ ภายใต้โครงการ Newton Fund 

สำหรับประเทศไทย บริติช เคานซิล ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสนับสนุนทุน PhD Placement ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้โครงการของสกว.ดังต่อไปนี้ 

  1. The Royal Golden Jubilee Programme (RGJ) 
  2. Research and Researchers Development for Industry Programme (RRi)
  3. International Research Network Programme (IRN) 

โดยโครงการ PhD Placement แบ่งออกเป็น 2 ทุน ได้แก่ PhD Placement for Scholar เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในตัวบุคคลากรรวมถึงการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนผ่านทุนการศึกษาปริญญาเอก โอกาสดังกล่าวจะสร้างโอกาสจากตัวบุคคลไปสู่สถาบันการศึกษาเพื่อให้ทั้ง 2 ประเทศสามารถสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคตผ่านเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนการศึกษานี้ และ PhD Travel Grant for Supervisor ซึ่งเปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันในสหราชอาณาจักร

 

ทุนภายใต้โครงการ

Newton Supervisor

Travel Grant for PhD Supervisors

ทุนสนับสนุนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในสหราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ เปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และหารือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน