Newton Supervisor

ทุน Newton - TRF Travel Grant for Supervisors

โครงการปริญญาเอกภายใต้ Newton Fund มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในตัวบุคคลากรรวมถึงการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนผ่านทุนการศึกษาปริญญาเอก โอกาสดังกล่าวจะสร้างโอกาสจากตัวบุคคลไปสู่สถาบันการศึกษาเพื่อให้ทั้ง 2 ประเทศสามารถสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคตผ่านเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนการศึกษานี้ ภายใต้โครงการ Newton Fund

เกี่ยวกับโครงการ

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้ทุนของสกว.เพื่อรับการสนับสนุนการเดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร  

  • อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถขอทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยได้ไม่เกินอีก 3 ท่าน โดยนักศึกษาต้องมีโครงการที่จะทำวิจัยในสหราชอาณาจักร
  • โครงการนี้จะสนับสนุนทุนเดินทางไปสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์และไม่เกิน 2 สัปดาห์
  • นักเรียนที่ร่วมเดินทางต้องมีแผนการไปทำวิจัยทีสหราชอาณาจักรเป็นเวลาระยะสั้น หรือระยะยาว

เปิดรับสมัคร

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลได้ที่ด้านล่าง

เปิดรับสมัครวันนี้จนถึง 15 กันยายน 2560 เวลา 16.00 Thailand time (สมัครออนไลน์เท่านั้น)