เกี่ยวกับโครงการ

โครงการปริญญาเอกภายใต้ Newton Fund มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในตัวบุคคลากรรวมถึงการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนผ่านทุนการศึกษาปริญญาเอก โอกาสดังกล่าวจะสร้างโอกาสจากตัวบุคคลไปสู่สถาบันการศึกษาเพื่อให้ทั้ง 2 ประเทศสามารถสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคตผ่านเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนการศึกษานี้ ภายใต้โครงการ Newton Fund

ทุน Newton - TRF Travel Grant for Supervisors

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริติช เคานซิล ประเทศไทย ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้ทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสมัครทุนสนับสนุนการเดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร  
  • โครงการนี้จะสนับสนุนทุนเดินทางไปสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์และไม่เกิน 2 สัปดาห์
  • อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถขอทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยได้ไม่เกิน 3 ท่าน โดยนักศึกษาต้องมีโครงการที่จะทำวิจัยในสหราชอาณาจักร

ประกาศผลผู้รับคัดเลือก

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับทุนด้านล่าง