เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ PhD Placement มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือการพัฒนาศักยภาพในระดับตัวบุคคล และการสร้างความร่วมมือที่สร้างสรรค์และยั่งยืนระหว่างสถาบันระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรกับสถาบันในต่างประเทศ โดยผ่านการทำวิจัยแลกเปลี่ยนระดับปริญญาเอก

บริติช เคานซิล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สมัครผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใต้ทุนสกว. ดังต่อไปนี้

  • โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) - Royal Golden Jubilee PhD Programme (RGJ)
  • โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) - Research and Researchers Funds for Industries (RRi)
  • โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ - International Research Network (IRN)

ภายใต้ทุนการทำวิจัยแลกเปลี่ยน นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนในการไปทำงานวิจัยต่อยอดที่สหราชอาณาจักรเป็นเวลามากสุดถึง 1 ปี

อ่านรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง