เกี่ยวกับโครงการ

โครงการอบรมนี้จัดตั้งขึ้นและออกแบบโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริติช เคานซิล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานโครงการ เจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศที่ทำงานในสถาบันวิจัย และในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานทุนวิจัย และพัฒนาการร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะดำเนินการอบรมใน 3วัน ในกรุงเทพฯ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

การควบคุมและการบริหารจัดการการให้ทุนวิจัย

  • เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการติดตามดูแลและการประเมินผลโครงการวิจัย ในด้านผลกระทบและความยั่งยืนของสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  • บริหารจัดการการให้ทุนสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทำให้การให้ทุนสนับสนุนเกิดประโยชน์มากที่สุด

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

  • เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานการให้ทุนวิจัยระดับนานาชาติ
  • วิธีการพัฒนาและบริหารโครงการวิจัยที่ร่วมมือกัน ระหว่างองค์กรสนับสนุนทุนในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร

ประกาศผลผู้รับคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกสำหรับเข้าอบรมด้านล่าง ผู้รับคัดเลือกต้องส่งอีเมล์ยืนยันประสงค์เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 ที่ newtonfund@britishcouncil.or.th