ที่มาของโครงการ

สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในผู้นำในการดำเนินการหลักสูตรร่วม (Transnational Education) ทั่วโลก โดยมีนักเรียนเข้าร่วมหลักสูตรกว่า 700,000 คน และมีสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรกว่า 80 สถาบันที่มีการเปิดหลักสูตรร่วม จากสถิติดังกล่าวสามารถประมาณการณ์ได้ว่าหลักสูตรการศึกษาร่วมจากสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

จากข้อมูลดังกล่าว บริติช เคานซิล ประเทศไทย ตระหนักถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในการพัฒนาไปสู่กลุ่มประเทศลำดับที่ 1 และ 2 และการเปิดหลักสูตรร่วมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยเป็นการเพิ่มคุณค่าทางการศึกษาและเป็นประตูสู่การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองประเทศอย่างแท้จริง 

บริติช เคานซิล จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทยผ่านหลักสูตรการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนการสร้างความเข้าใจเรื่องหลักสูตรร่วมต่อสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงสาธารณชน นำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาและสถานภาพทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติทั้ง 9 แห่งในปี พ.ศ. 2558-2560 และเมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้ขยายโอกาสไปสู่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทยเพื่อมุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไทยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

In this section