ที่มาของโครงการ

บริติชเคานซิลตอบรับความสำคัญของการศึกษาของประเทศไทยยิ่งขึ้นและมุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤท์ที่กว้างขึ้นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปีของรัฐบาลรวมไปถึงนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นผู้นำของสถาบันการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศในหัวข้อ ‘Internationalisation’ ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเตรียมเสริมสร้างแรงงานในทุกระดับให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและสร้างความเป็นผู้นำสำหรับการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง

เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว บริติชเคานซิลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านโครงการความร่วมมือการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย - อังกฤษ (Thai-UK Higher Education Partnerships Project  หรือ HEP) เพื่อขยายและสนับสนุนเครือข่าย 22 ความร่วมมือจากโครงการ Transnational Education (TNE) ที่มีอยู่ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา TNE ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558-2561 โครงการนี้ริเริ่มจากผู้ร่วมโครงการ Newton Fund Institutional Links เพื่อพัฒนาความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมในด้านวิชาการและอุตสาหกรรม 

โครงการความร่วมมือดังกล่าวนำสถาบันทั้งไทยและสหราชอาณาจักรมาร่วมกันและอำนวยความสะดวกต่างๆในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งรวมไปถึงนักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการระหว่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการสากล สิ่งนี้จะเป็นการปูทางในการอำนวยสภาพแวดล้อมที่ให้การสนับสนุนสถาบันไทยและสหราชอาณาจักรในการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน โครงการนี้จะสร้างช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรและการสร้างเครือข่ายผ่านเวทีเสวนาที่มองไปถึงปัญหาที่สถาบันระดับอุดมศึกษาต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

โครงการ HEP จะเป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันไทยและสหราชอาณาจักรและเพิ่มความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาทั้งไทยและสหราชอาณาจักร รวมไปถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นผู้นำในสถาบันการศึกษาของไทย นักวิชาการ นักวิจัย และนักเรียน

In this section