หลักสูตรต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาร่วมระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร มีดังนี้

 

หลักสูตร

สถาบันอุดมศึกษา

BA (+ MA) in International Tourism Management, Health and Wellness Tourism Experience

Bangkok University, Middlesex University

MSc in Food Science and Technology

Chiang Mai University, University of Reading

MSc (Digital Innovation and Financial Technology) + MSc in Digital Business

Chiang Mai University, University of Westminster

PhD in Biotechnology / PhD in Bioinformatics and Computational Biology

Chulalongkorn University, University of Liverpool

MSc in Biotechnology

Chulalongkorn University, University of Liverpool

PhD in Biological Science

Kasetsart University, University of Westminster

PhD in Tropical Disease Biology / Tropical medicine

Khon Kaen University, University of Liverpool

BSc in Microbiology

King Mongkut's University of Technology Thonburi, University of Reading

BEng in Industrial and Intelligent Systems Engineering

King Mongkut's University of Technology Thonburi, University of Sheffield

BSc in Food Science and Technology

Mae Fah Luang University, King’s College London

BEng (Biomedical Engineering)

Mahidol University, University of Strathclyde

BEng (Chemical Engineering)

Mahidol University, University of Strathclyde

MA / PhD (Social and Sustainable Development) + Postgraduate Certificate in Research Training

Naresuan University, Newcastle University

MSc Logistics and Supply Chain Management

National Institute of Development Administration, University of Hull

BSc (Information and Communication Technology)

Prince of Songkla University, University of Westminster

BEng (Mechanical Engineering)

Suranaree University of Technology, University of Birmingham

Master of Management in Innopreneurship and Business Design + MA in Social Entrepreneurship

Suranaree University of Technology, Goldsmiths, University of London

MSc Clinical Dermatology + MSc Aesthetic Medicine

Thammasat University, Queen Mary University of London

BA in Thai Studies + BA in SEA Studies

Thammasat University, SOAS, University of London

BBA (Global Tourism and Hospitality Management)

Walailak University, Coventry University

 

 

เปิดรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับ

เกี่ยวกับหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ,หลักสูตรพหุวิทยาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล / University of Strathclyde

หลักสูตรพหุวิทยาการ ที่เรียนโดยใช้โครงงานและการวิจัยเป็นฐาน โดยมีความร่วมมือที่เข้มแข็งกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ และพัฒนาจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีมาอย่างยาวนาน

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นวัตกรรมดิจิทัลและฟินเทค) หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

หลักสูตร 2 ปี (4 ภาคการศึกษา) ปีการศึกษาที่ 2 สามารถเลือกเรียนที่ University of Westminster ได้ โดยบัณฑิตจะได้รับปริญญาโท 2 ใบจากทั้งประเทศไทยและสหราชอาณาจักร

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติก) ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2018 

ปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  Hull (1 ปีในสหราชอาณาจักร) และ NIDA (1 ปีในประเทศไทย)