เกี่ยวกับโครงการ

ประเทศไทย มีสินทรัพย์ที่เข้มแข็งเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยรัฐบาลได้ใช้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economic Model - BCG) มาใช้เป็นรูปแบบการพัฒนาใหม่สำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน  โดยใช้จุดแข็งของประเทศในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม การเติบโตอย่างยั่งยืนดังกล่าวจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ระบบนิเวศน์และธรรมชาติของนวัตกรรม รวมไปถึงผลกระทบของการนโยบายต่างๆ โดยในสหราชอาณาจักร ทักษะการคาดการณ์อนาคต (Foresight) และการสร้างแผนงาน roadmap นั้นมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์การกำหนดลำดับความสำคัญ และการพัฒนานโยบาย

ในปีผ่าน บริติช เคานซิล ได้ร่วมมือกับ Food Innopolis ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัย Cranfield University จากสหราชอาณาจักร เพื่อดำเนินโครงการ Foresight for Food ซึ่งได้ยอดมาเป็นโครงการ Foresight into the BCG Model เพื่อขยายผลไปสู่ 4 ภาคส่วน ได้แก่ 1) อาหารและการเกษตร 2) สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 3) สิ่งแวดล้อม และ 4) การท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นประเด็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านทักษะการคาดการณ์อนาคต พัฒนากรอบการทำงาน และแผนกลยุทธ์สำหรับผู้กำหนดนโยบาย มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของไทย ในการจัดทำนโยบายด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมที่มีข้อมูลที่ดีขึ้น และปรับปรุงการดำเนินการตามแผนนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 4 ภาคส่วน
  • เพื่อแลกเปลี่ยนกรอบงาน เครื่องมือ และแผนงานยุทธศาสตร์กับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียน เพื่อทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค

กิจกรรมภายใต้โครงการ

เข้าร่วมกิจกรรม webinar แรกของโครงการในหัวข้อ Introduction to Foresight Methods ในวันพฤหัสที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 - 19.00 น. ผ่าน Zoom Meeting

ลงทะเบียนฟรี! ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง