เกี่ยวกับโครงการ University-Industry Links 

บริติช เคานซิล ประเทศไทย และ Food Innopolis สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) ได้ร่วมมือกันภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University – Industrial Links) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2 ประเทศ โครงการนี้จะช่วยสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการระบุทิศทางการพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์ให้กับประเทศไทย และต่อยอดความรู้นั้นผ่านการพัฒนาศักยภาพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน โครงการนี้ยังจะช่วยสร้างความร่วมมือกับสถาบันในสหราชอาณาจักรในการทำวิจัยและการร่วมมือกับไทยอย่างต่อเนื่อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการ Foresight for Food และ Sensory and Consumer Behaviours ด้านล่าง

See also

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง