เกี่ยวกับโครงการอบรม Foresight for Food: Train the Trainers

โครงการอบรม Foresight for Food: Train the Trainers มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อระบุแนวทางยุทธศาสตร์สำคัญในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ขยายฐานงานวิจัยและความร่วมมือในประเด็นเป้าหมาย ตามที่ระบุไว้เป็นผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์ โครงการนี้จะช่วยสร้างศักยภาพให้กับสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อพัฒนาแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในประเด็นเกี่ยวกับการคาดการณ์เชิงกลยุทธ์ ผ่านกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
  • เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร และภาคอุตสาหกรรมอาหาร
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร 
  • เพื่อขยายโอกาสในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมไทยและสหราชอาณาจักร 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

ในการสมัครโครงการนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • เป็นบุคคลากรหรือพนักงานประจำของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรมอาหาร หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคอาหาร
  • มีประสบการณ์ด้านอาหารหรืออุตสาหกรรมเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี (มีวุฒิปริญญาโทหรือสูงกว่า)
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดในประเทศไทยได้
  • มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ในด้านการพูด การเขียนและการอ่าน เนื่องจากการอบรมจะจัดเป็นภาษาอังกฤษ (ทักษะภาษาอังกฤษควรเทียบเท่ากับระดับ B2)*

*ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารรับรองทักษะภาษาอังกฤษ แต่หากมีเอกสารรับรองจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง ผู้สนใจต้องส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

โครงการ Foresight for Food: Train the Trainers เปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 (ภายในเวลา 17.00 น.)