เกี่ยวกับโครงการอบรม Sensory and Consumer Behaviours: Train the Trainers

โครงการอบรม Sensory and Consumer Behaviours: Train the Trainers มีเป้าหมายเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่สามารถวิเคราะห์ความรู้สึกและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยในตลาดอาหารระหว่างประเทศ โครงการนี้จะช่วยสร้างศักยภาพให้กับสถาบันในไทยผ่านการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสและข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อแบ่งปันความรู้และการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและสหราชอาณาจักรและภาคอุตสาหกรรมอาหาร
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

ในการสมัครโครงการนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • เป็นบุคคลากรหรือพนักงานประจำของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรมอาหาร หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคอาหาร
  • มีประสบการณ์ด้านอาหารหรืออุตสาหกรรมเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี (มีวุฒิปริญญาโทหรือสูงกว่า) 
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดในประเทศไทยได้
  • มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ในด้านการพูด การเขียนและการอ่าน เนื่องจากการอบรมจะจัดเป็นภาษาอังกฤษ (ทักษะภาษาอังกฤษควรเทียบเท่ากับระดับ B2)

*ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารรับรองทักษะภาษาอังกฤษ แต่หากมีเอกสารรับรองจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Sensory and Consumer Behaviours ตามเอกสารด้านล่าง