รายงานโครงการ UK-Thailand Higher Education Partnerships

ในปี 2561 โครงการความร่วมมือการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย - อังกฤษ (Thai-UK HEP) ร่วมกันกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ OPS (เดิมคือ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)

โครงการได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติเพื่อตอบสนองต่อลำดับความสำคัญทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป้าหมายคือเพื่อให้นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับมีความสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและทำให้เกิดสภาพแวดล้อมทางการด้านศึกษาที่เป็นสากล

ผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือไทย – อังกฤษได้รับการคัดเลือกจากเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ซึ่งเคยได้รับทุนจากโครงการ Transnational Education (TNE) และทุน Newton ที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักรโดยมุ่งเน้นความสำคัญด้านการศึกษาและการวิจัย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างพันธมิตรไทย – อังกฤษที่มีความแตกต่างกันในหลายๆด้าน

โครงการ HEP ที่เกิดขึ้นเป็นเวลาสองปีประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักวิชาการในหัวข้อ Internationalising Higher Education (IHE) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ 'Academic Partnerships' ตามด้วยการเยี่ยมชมสหราชอาณาจักร การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่สองและการเยี่ยมชมสหราชอาณาจักรโดยมุ่งเน้นที่ 'พันธมิตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย' การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่สามใน "การสร้างความสามารถในการเป็นผู้นำ" ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการระหว่างประเทศ โครงการประสบความสำเร็จในการสร้างลิงก์ TNE ทั้งสองที่มีอยู่และขยายความร่วมมือการวิจัยสี่แห่งภายใต้ลิงค์ Newton Fund Institutions Links ซึ่งเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มผลประโยชน์ทางสังคม มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อแปลผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติซึ่งช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และการประชุมเผยแพร่ผลการดำเนินงานสู่สาธารณะชน และปิดท้ายด้วยการให้ทุนแก่ตัวแทนโครงการ (HEP Grants)